Ukubana

Amakuba y’uwahemukiye uwo bubakanye
Vie de couple article comment count is: 2

Amakuba y’uwahemukiye uwo bubakanye

Ingeso yo kurenga ibigo iragisibije mu miryango itari mike, yaba iyo mu gihugu iwacu canke hanze. Iyo rero, uwo yiziziye, naho yorara arinyegeza gute, biratinda bikaja ahabona. Kandi, iyo bimaze kumenyekana, uwabikoze aragira amakuba adasanzwe.