article comment count is: 0

Burya nta Murundi yotunga atarinze « kuja i kuzimu » ?

Mu kibano c’Abarundi, iyo babonye kanaka ariko aratera imbere cane, barondera gusigura iryo terambere bamwagiriza ko akoresha amageza. Niho rero ubwo buryo bwo kwiyumvira buhera bukazingamika benshi, bukatubuza gutera imbere nk’uko Martial Hariyangabo abibona.

Haba ku munyapolitike akomeye, umuririmvyi canke umukinyi w’amareresi rurangiranwa, eka mbere rimwe rimwe no ku bakozi b’Imana b’intangakarorero, ugira gutya ukaza wumva ngo : « Ceceka ceceka! Ivy’urya n’amayobera! Birya vyose ubona abihabwa n’ubushobozi akura mw’isi y’umwijima i kuzimu !» Maze igihe kinini rero nihweza ingene iyo ngendo yo kwagiriza ibintazi uwuteye imbere wese igwiriye mu kibano iwacu, nsanga ahubwo iri muri bimwe bibuza Abarundi kwisunga akarorero duhabwa n’abo baba babishoboye, maze iterambere rikaduca mu myanya y’intoke.

Ibiheruka kuba

Mu gisagara ca Ngozi, hari umugabo w’umudandaza ivyo biheruka gushikira (Sinshimye kumuvuga izina). Uyu asanzwe asengera mw’idini rya Islamu, akaba yari amaze igihe ari umudandaza abayabaye mu gisagara ca Bujumbura. Mu minsi iheze rero, twagiye twumva ngo agiye mu mahanga kuzana ibidandazwa. Amaze kugaruka, ashika yuguruza amaduka manini manini abiri mu gisagara. Yahora agendera ku gapikipiki gatoya, aca atangura kugendera mu modokari y’amamiriyoni.

Kuva ico gihe, hatanguye kumuvugangwa ibitaja ntibize. Bamwe ngo: « Mu nzu iwe hariyo icumba kitabona, ata n’umwe yemerewe kwinjirayo kiretse we gusa ». Abandi nabo ngo: « Nta munyu canke amavuta bigera bateka i muhira iwe, indya bazifungura ukwo». Agira n’ikirikora, yaheruka kubura akana yaheruka kwibaruka. Ukaza wumva ngo: « Burya na ka kana aheruka kubura, yagatanzeko ikimazi ngo yironkere burya butunzi».

Ukuri kuri ubwo butunzi afise

Uwo mudandaza rero ni n’umugenzi wanje. Narahejeje ndamusanga mw’iduka iwe tuba turaganira, maze ntangura no kumubaza ingene yabigenjeje ngo agere kuri iyo ntambwe mu gihe gito. Uri wuwundi arancira ku mayange ati :« Urazi ko nsanzwe mfise amazu nkotesheje ngaha mu gisagara. Aha rero kugira ngere ngaha ubona, nariye umutima amenyo mfata zibiri ndazigerekako ibitara vy’ibiti mfise ruguru, mpereza ibanki kugira ngo ikunde indonse ingurane. Aha rero burya ndafise ideni rinini nzotegerezwa kuriha mu myaka itarenga icumi. Ntegerezwa rero gukora ibishoboka kugira ndihe ayo mahera, nayo ahandi ho ibanki yoca ibitwara vyose ngasigara nipfumbereje».

Sinohakana ko amageza abaho, kanatsinda no kuva na kera, ivy’ubupfumu n’ayandi mareba vyamye bivugwa. Ariko, ko kanaka ateye imbere duca tubifatanya n’amareba, mbona ko ari ingendo itubuza gutera imbere nk’Abarundi.

 


Soma kandi : « Kuba umutunzi akomeye mu ndwi imwe » : babigenza gute ?

 

Est-ce que vous avez trouvé cet article utile?

Partagez-nous votre opinion

Les commentaires récents (0)