article comment count is: 0

Birakwiye ko amategeko y’igihugu yandikwa mu Kirundi

Mu gihe ibiganiro bihuza abarundi bibandanya mu gihugu cose, abanyagihugu barashikiriza akari ku mutima ataco basigaje inyuma. Mu bitari bike bashikiriza baripfuza cane iyandikwa ry’amategeko y’igihugu mu rurimi kavukire. Rivardo Niyonizigiye aratuyagira ico avyiyumvirako.

Nk’uko vyanditswe mu kinyamakuru “Le Renouveau du Burundi”, abanyagihugu bari mu biganiro bihuza abarundi vyabereye i Nyanza-Lac kuwa 9 Ruheshi 2016, barasavye ko amategeko agenga igihugu cacu yokwandikwa mu Kirundi. Ico ciyumviro ni ciza cane mu gihe ayo mategeko araba abarundi bose. Amategeko akwiye kuja mu rurimi abanyagihugu benshi bumva.

Ku musase wo kuwa 13 Ruheshi 2016, nahumutswe ku kinyamakuru “Le Renouveau du Burundi” inomero 9373. Nca ntangura kukizingurura ndonderamwo ibimenyekanishwa nk’ubuzi n’ibindi. Nsanzwe ndabikora iminsi yose, ngafotora na ngendanwa yanje  nkarungikira abantu nibaza ko vyogirira akamaro. Abantu benshi nico bakundira ico kinyamakuru. Ku rupapuro rwanyuma, nasanzemwo inkuru ijanye n’ibiganiro bihuza abarundi vyabereye i Nyanza-Lac. Ngisoma umutwe w’inkuru naciye mbanza kuja ahatekanye kuko havugwamwo iciyumviro nkoramutima kuri jewe : kwandika amategeko yose mu Kirundi. Iyo ndoto nasanze ndayisangiye n’abanyagihugu b’i Nyanza-Lac.

Ibiganiro bihuza abarundi n’umurwi w’igihugu ubijejwe

Kuva ivyo biganiro bitangura, nta munsi n’umwe ndigera ndabijamwo. Ndetse hari n’abavyita amazina aya canke ariya. N’umurwi ubitunganya sinokwemeza ijana kw’ijana ko uriko ubikora uko bitegerezwa, ubishoboye canke ubikwiriye kiretse ko ata n’ico nowagiriza. Nta vyinshi ndawuziko. Kimwe gusa, ibivugirwa mu biganiro utunganya ndabikurikiranira hagufi nkabimenya. Ndabisoma mu binyamakuru canke nkavyumva kw’iradiyo. Ibihavugirwa bitari bike birandyohera na cane cane ivyiyumviro bitangwa n’abanyagihugu. Kenshi na kenshi, iyo atawabagiye mu matwi, abanyagihugu usanga bavuga ibivuye ku mutima kandi bikwiriye. Ivyiyumviro vyubaka igihugu kandi vyorosha ubuzima. Ivyiyumviro bitanzwe n’umunyagihugu mutoya, mu gihe abafata ingingo babikoreyeko, biratuma haba iterambere rirama. Utegeye ugutwi umunyagihugu, uramenya urugero abantu bagezeko mu kwiyumvira, ubwenge bafise eka mbere n’indoto zabo. Ico gihe urashobora no kwumva uko biyumvira ingendo nshasha nka demokarasi. Iciyumviro co kwandika amategeko mu kirundi cashikirijwe n’abo banyagihugu, ku bwanje, nico kintu ca mbere noshimira ibiganiro bihuza abarundi  biriko bibera mu Burundi. Hamwe cofatirwako kigakorwa mu maguru masha, ibiganiro bihuza abarundi n’umurwi ubijejwe vyoba bibereye ngirakamaro abavyemera ndetse n’ababinebagura.

Akamaro ko kwandika amategeko mu Kirundi

Mu vyo abanyagihugu bavuga, nk’uko bitangwa n’ikinyamakuru “Le Renouveau du Burundi”, ni uko abarundi benshi batize. Bikumvikana ko umuntu atize amashure menshi atazoshobora gusoma itegeko riri mu rurimi atumva. Ukwo gutakamba kw’abo banyagihugu kurafashe kandi gukwiye kwumvirwa. Ariko n’aho twese abarundi twobaye twarize, nta mvo n’imwe yotubuza gushira amategeko mu rurimi rwacu kavukire. Mu gihe abarundi bababa ijana kw’ijana bose bavuga Ikirundi, kuki amategeko atokwandikwa mu rurimi rwumvwa na benshi kuko ari nabo yerekeye ? Ni vyiza ko umunyagihugu amenya ko amategeko amuraba kandi arenganijwe akabimenya.

Ico ciyumviro kirashimangirwa n’Ikigo c’igihugu kiraba amategeko aho umunsi cahimbaza imyaka cumi kimaze cashize ahabona ibikorwa caranguye, muri vyo hakaba harimwo amategeko cahinduye mu Kirundi. Bikumvikana ko ico kigo kibona ineza yo gushira amategeko mu rurimi rwacu.

Ariko rero, n’aho abarundi bayamaze bati vyobiha ntivyobura, iyo nzira yo guhindura mu Kirundi amategeko avuye mu gifaransa si nziza cane. Ahubwo amategeko akwiye kwandikwa mu Kirundi, akirwa mu Kirundi, akemezwa mu Kirundi hanyuma agahindurwa mu zindi ndimi.  Bitayeko, ikirundi  kiri mu ndimi zibiri zikoreshwa ku rwego rw’igihugu kumwe n’igifaransa. Ko arirwo rw’amavukiro, si rwo rwoca rukengerwa, ahubwo rwoza imbere.

Hamwe vykunda ko amategeko yose y’Uburundi yandikwa mu Kirundi, zina murundi wese yomenya amategeko amugenga, akamenya ibizira n’ivyo ategerezwa. Gurtyo, twoheza tukabandanya gutera imbere mu nzira y’ubutungane bubereye.

Est-ce que vous avez trouvé cet article utile?

Partagez-nous votre opinion