Ababeshi bari kune bari gutanu !
Société article comment count is: 8

Ababeshi bari kune bari gutanu !

Mu buzima bwa minsi yose, abantu barakeneranira. Rimwe na rimwe, abantu barakenera kumenya agakuru k’aho boshobora kuronka iki canke kiriya, eka bamwe bakipfuza n’ukumenya ukwo bokwifata muri ibi canke biriya. Ariko rero, si iminsi yose ukunda gusanga abatanze inkuru ari […]

Urutete rw’ikiyobe rurarenza ifaranga !
Économie article comment count is: 0

Urutete rw’ikiyobe rurarenza ifaranga !

Abatari bake ntibari bwavyiyumvireko canke n’abavyiyumviriyeko ntibashimye kubiganira n’abandi. Aho ibiciro vy’ibifungurwa bigeze muri kino gihe, ibinyantete bimwe bimwe, nk’ibiyobe, ibigori eka n’ibiharage bisigaye birenza ifaranga ku rutete ! Léon Bigoro ni we atuyagira ivyo yihweje maze asanga urutete rw’ikiyobe rurenza […]