article comment count is: 6

Amagenekerezo 26 akomeye yaranze ubuzima bwa Petero Nkurunziza

Nyakwigendera Petero Nkurunziza yaraye ashengeye, yaciye mu buzima budasanzwe kuva mu buto bwiwe. Mbere, n’igihe yari arongoye igihugu imyaka 15 yose, habaye ibitari bike. Reka dusabikanye bimwe mu bihe yagiye aracamwo, kuva mu bwana bwiwe gushika yitavye Imana. 

 • 18 Kigarama 1964, Petero Nkurunziza yaravutse ku musozi Buye wa komine Mwumba, avuka ari umwana wa gatandatu mu muryango w’abana munani. 
 • Mu 1972, Se wiwe, Umushingamateka Eustache Ngabisha yitavye Imana, ahitanywe n’urwimo rw’uwo mwaka nyene, rwahitanye abatari bake bo mu bwoko bw’Abahutu (hafi 300 000). Yitavye Imana atakiri umushingamateka; yari Komiseri i Gisha. Yasize impfuvyi n’umupfakazi. Aho, Petero Nkurunziza yari afise imyaka 8, yatanguye n’amashure matomato mu Kabezi; mu nyuma,  aca aja kubandaniriza i Mwumba, aho yayarangirije. 
 • Kuva 1980-1987, yize amashure yisumbuye kw’ishure ryisumbuye rya Musinzira ryitwa “Athénée Gitega”, ayarangiza afise icipfuzo co kwiga kaminuza mu gisata c’Ubutunzi canke ic’Intwazangabo (Iscam); n’aho bitamukundiye. 
 • Kuva mu 1987-1990: yinjiye muri kaminuza y’Uburundi mu gisata co kwinonora imitsi, arangiza afise amanota asumba ay’abandi bose; hafi 80%, nk’uko vyemezwa n’umwe mu bigisha biwe, Jean Jacques Nyenimigabo.
 • Mu 1991: Yagiye gukora kw’ishure ryisumbuye ry’i Muramvya, aho yigisha icigwa co kwinonora imitsi, abikoranya no kwiga ivyigwa vyo kwigisha (pédagogie) n’ivy’inyifato (psychologie). 
 • Mu 1992: Yatanguye akazi ko kwigisha muri Kaminuza y’Uburundi hamwe no mu y’intwazangabo ( Iscam).
 • Mu 1994: Yubatse urwiwe, yubakana na Denise Bucumi yari ahejeje amashure, bashinga umuryango wahavuye uvukamwo abana batanu; ari nabo asize uno musi. 

Ku rugamba

 • Mu 1995: Inyuma y’ubwicanyi bwabereye muri kaminuza y’Uburundi mw’ijoro ry’uwa 11-12 Ruheshi 1995 bugahitana abanyeshure batari bake, Petero Nkurunziza yafashe ingingo yo kuja mw’ishamba, aja guhamvya abandi bari babonye ko ata yindi nzira isigaye yo gufata atari iy’ibirwanisho, maze bakirwanako ; aca yinjira umuhari wa FDD, wahavuye uhabwa ishami rya politike ryitwa CNDD. Yinjiriye i Nyambuye.  Muri uwo muhari, yarakoze birashimwa, mbere abari bawurongoye baca barushirizaho kumwiyegereza, n’izina ryiwe riramenyekana cane. Mu 1998, baramugomwe, bamushira mu ndongozi z’uwo muhari.  
 • Kuwa 12 Ruhuhuma 1998: Kubera ubwicanyi n’imitego myinshi yategwa mu gisagara ca Bujumbura mu myaka y’1996-97 vyagirizwa  uwo muhari, Nkurunziza hamwe n’abandi bagenzi we, baciriwe urwo gupfa na sentare, ariko we, n’uwitwa Saidi Nsanzurwimo barubaciriye badahari.
 • Mu 2001: Yabaye umukuru wa CNDD-FDD, aca awuserukira mu biganiro vyahuza Reta y’Uburundi n’uwo muhari urwana vyariko bibera i Arusha muri Tanzaniya. 
 • Mu mwaka w’2002: Petero Nkurunziza, yaserukiye umuhari CNDD-FDD, asinya amasezerano yo guhagarika intambara. Hari kuwa 3 Kigarama 2002.

Inzira yo kuja mu nzego z’igihugu iba iruguruwe.

Mu mabanga y’igihugu

 • Mu 2003: Yabaye Umushikiranganji w’intwaro ibereye, ubushikiranganji butari busanzweho mu Burundi. Hari imbere y’umwaka umwe gusa ngo umuhari wiwe CNDD-FDD wemererwe gukora nk’umugambwe.
 • Mu 2005: Petero Nkurunziza yabaye Umukuru w’igihugu, atowe n’inama nshingamateka yavuye mu matora yo muri Rusama 2005. 
 • Kuwa  21 Myandagaro 2006: Umukuru w’igihugu Domitien Ndayizeye na  Alphonse Marie Kadege baratawe muri yompi bagirizwa kugerageza guhirika ubutegetsi. Ibi biri mu vyatumye uwari icegera ca kabiri Alice Nzomukunda atanga imihoho, kuko yabona ko ivyo baregwa bitari vyo, kandi na Reta arimwo irangwa n’ugusesagura ubutunzi bw’igihugu n’ayandi mabi. 
 • Nyakanga 2006: Petero Nkurunziza yaserukiye Reta y’Uburundi, ashira umukono ku masezerano yo guhagarika intambara n’umuhari PalipeHutu FNL wari urongowe na Agathon Rwasa. 
 • Mu mwaka w’2007: Habaye impinduka mu mugambwe CNDD-FDD. Biturutse ku kutumvikana kwiwe n’umushingamateka Hussein Radjabu yatwara umugambwe ico gihe. Ikoraniro rukokoma ryarabaye mu ntara ya Ngozi kuwa 7 Ruhuhuma, ryarangiye habaye impinduka, umukuru w’umugambwe Hussein Radjabu asubirirwa na Jérémie Ngendakumana.  Izo mpinduka zahinduye vyinshi mu mugambwe. Abashingamateka bose bari bashigikiye Hussein Radjabu  harimwo n’icegera ca kabiri c’umukuru w’igihugu Marina Barampama barasubirijwe, nawe uwo mushingamateka atabwa muri yompi muri ukwo kwezi nyene. Aho, benshi babonye ko Nkurunziza yahemukiye Radjabu bimwe bikomeye. 
 • Mu 2010: Petero Nkurunziza yasubiye gutorwa mu kibanza c’umukuru w’igihugu ku majwi 91%; muri ayo matora, imigambwe myinshi itavuga rumwe na CNDD-FDD yariyonjoroye, vyanse ko yihanganira “ubusuma” yagiriza umugambwe wari ku butegetsi ico gihe. Yahiganywe ari umwe muri ico kibanza, kuwa 26 Myandagaro, aca arahirira kurongora Uburundi iyindi myaka itanu.
 • 8 Ntwarante 2014: Hafashwe urwaruka rwo mu mugambwe MSD, benshi barapfungwa, bacirwa umunyororo wo guherayo, abandi imyaka cumi,… bagirizwa kugira imigumuko mu makarashishi bakoze.  

Ikiringo ca gatatu

 • 25 ndamukiza 2015: Inyuma y’agacerere k’igihe kirekire, imvururu muri politike zarasubiye kwaduka. Zakurikiye amajambo y’imigambwe itavuga rumwe na Reta n’amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike; vyavuga kenshi ku maradiyo ngo: “hamwe Nkurunziza yitoje ubugira 3, azoba ahonyanze ibwirizwa shingiro n’amasezerano y’i Arusha.” Mw’ikoraniro ryabereye mu ngoro y’Umugambwe CNDD-FDD mu Kigobe, Abagumyabanga basubiye kwizera Petero Nkurunziza ngo aserukire umugambwe mu matora yo mu 2015.

 Haciye hakurikira imyiyerekano y’abadashigikiye ico kiringo ca gatatu kuri uwo mu kandida, ubutegetsi bw’ico gihe bukavyita imigumuko. Abatari bake bo mu mugambwe wiwe bariyonjoroye, no mu mugwi w’igihugu uraba amatora haba ibomborabombora. Izo ntureka zatumye “abantu barenga 250 000 bafata inzira y’ubuhungiro, abarenga 1200 na bo bahasiga ubuzima

 • Kuwa 13 Rusama 2015: Umugwi w’abasirikare barongowe na Generari Godefroid Niyombare bagerageje guhirika ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza, ariko birabananira; ica iba intango yo gufata n’imyiyerekano yariko iraba nk’imigumuko y’abo bagamije guhirika ubutegetsi. 
 • Kuwa 21 Mukakaro 2015:  Habaye amatora y’umukuru w’igihugu, Nkurunziza yitoje wenyene, kuko abo bahiganwa bose bari biyonjoroye bavuga ko badahiganwa n’uwahonyanze ibwirizwa shingiro. Yaronse amajwi 69,41 %.  Maze kuwa 20 Myandagaro 2015, arahira giturumbuka imbere y’inama nshingamateka, aca arongora Uburundi ku kiringo ca 3.
 • Kuwa 17 Rusama 2018, habaye amatora y’ibwirizwa shingiro rishasha ryahinduye ibitari bike mu ryo ku wa 18 ruhuhuma 2005, rica riremezwa.

Umwaka wa nyuma

 • Kuwa 21 Nzero 2020, inama nshingamateka yaratoye itegeko rivuga uburusho bugenewe umukuru w’igihugu arangije ikiringo co kurongora igihugu, na ho ku wa 10 Ntwarante uyu mwaka, iyo nama nyene ica yemeza itegeko rishira Nyenicubahiro Petero Nkurunziza ku rugero “rw’Imboneza yamaho mu gukundisha igihugu”, akaba ari we yogiye ararongora ibikorwa vyo guhimbaza umusi mukuru wahariwe ugukunda igihugu uzoja urahimbazwa mu kwezi kwa Mukakaro uko umwaka utashe. 
 • Kuwa 20 Rusama 2020, habaye amatora y’umukuru w’igihugu, abajenama b’amakomine hamwe n’ay’abashingamateka, amatora yabaye atererewe n’Abarundi ubwabo, ata mfashanyo zivuye hanze. Ayo matora yavuzweko utunenge tutari duke n’Abungere b’Ekleziya Gatorika, hamwe n’umugambwe CNL, ari nawo ukomeye kurusha iyindi mu yitavuga rumwe n’uwuri ku butegetsi. Uwo mugambwe wahavuye witwara, ariko Sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ihava iratangaza ko Generari Majoro Evariste Ndayishimiye akomoka mu mugambwe wa Petero Nkurunziza ari we yatsinze ayo matora, akaba ari nawe azomusubirira. 
 • Kuwa 6 Ruheshi  2020: Petero Nkurunziza yinjiye ibitaro “Natwe turashoboye” vyo mu ntara ya Karusi, yumva atameze neza mu mubiri; abaganga baramwakira baramuvura, “aratora ka mitende”; nk’uko itangazo ry’umuvugizi wa Reta ribivuga. 
 • Ku wa 8 Ruheshi 2020, isaha 10 z’umuhingamo, Petero Nkurunziza yaryamiye ukuboko kw’abagabo « giturumbuka ». Bamwe bavuga ko yoba yahitanywe n’ikiza Koronavirisi kiriko kirasasika inganda kw’isi no mu Burundi cahashitse, ariko itangazo rya Reta rikabihakana, rikavuga ko yitavye Imana ahitanywe n’ihagarara ry’Umutima. Yitavye Imana afise imyaka 55, arongoye inama nkuru y’inararibonye z’umugambwe wiwe.

Inyongera

Amatazirano : 

 • Pita : Iritazirano rizwi hose. Rikomoka mw’izina ryiwe rivuzwe  mu congereza « Peter » (Pierre), si umukuru, umuto, n’umunyagihugu mutoya, bose bavuga Pita. 
 • Black Panter : Yaritaziriwe n’urunganwe rwiwe, kuko aho yari hose mu mashure yarakunda abirabure b’Abanyamerika baharaniye ubwigenge bwabo. 
 • Umuhuza : Iri yaritaziriwe n’abo bari kumwe ku rugamba, kuko we yari afise umutima wo guhuza Abarundi. 

Amajambo benshi bazomwibukirako : 

 • “Dukora dusenga, dusenga dukora”, akajambo yavuga ashaka guhamagarira abantu gukunda ibikorwa n’Imana.
 • “Mujeri” : umugani yakoresheje avuga abo batavuga rumwe mu mwaka w’2012.
 • « Imana yo mw’ijuru ni yo cabona »: indahiro yakunda gukoresha; akaba yatanguye kuyikoresha imbere y’amatora yo mu 2015, ariko aremesha Abarundi ko “ata ntambara izosubira kuba mu gihugu c’Uburundi.”

 

Est-ce que vous avez trouvé cet article utile?

Partagez-nous votre opinion

Les commentaires récents (6)

 1. Turabashimiye cane ku mutima mwiza wanyu ugaragarira mu gukorana ishaka ryinshi mu kudutohoreza amakuru meza kandi yizewe. Hama ico mbona gikomeye tworaba ivyiza vyakozwe kuri Nkurunziza hama tukabigendera, ivyabaye bibi navyo tukabikosora. Murakoze cane.

  1. Imana Ibongere ubwenge nubukomezi.hama benshi barafis amakenga kurupfu rwiwe naho impfu nimpfane vyama bijana.abarundi isinzi barakeney ukuri

 2. Nanje nivukira kukibira sinokwibagira umuvyeyi yatumy subira kuryama munzu ataco ninona.ivyiza yakorey,uburundi n,abarundi bizomubere umugabane usesekaye mw,ijuru,yaraduciriy,ingero kugira tubeho kweri .ntiyadutaye yatubaye hafi nya mu vyeyi. Sha urupfu !!!!! Hama abasigaye tubipfuriza uburarwa bwiza bwa sogokuruza wancu !