article comment count is: 0

Amapikipiki mu gisagara ca Bujumbura : agakete ku mukuru w’igisagara

Haraciye hafi imyaka ibiri n’amezi atanu amapikipiki abujijwe gushika muri Komine Mukaza y’igisagara ca Bujumbura ku ngingo yafashwe n’ibiro vy’umukuru w’igisagara n’umurwi w’igihugu ujejwe umutekano. Ababa muri iyo komine baragira ingorane zo kwiyunguruza cane nk’uko biri muri iri baruwa umwenegihugu wo muri komine Mukaza yandikiye umukuru w’igisagara. Ni inkuru ya mbere ku bibazo vyerekeye uruja n’uruza rw’amapikipiki mu gisagara.

Nyakwubahwa Umukuru w’igisagara ca Bujumbura,

Nshimye kubandikira iri baruwa ngo ndabashikirize ikibazo kimbakiye kandi nsangiye n’abandi bantu benshi baba muri komine Mukaza basanzwe bakenera kwiyunguruza.

Hari igenekerezo rya 16 Ruhuhuma 2016, aho ibiro murongoye bifadikanije n’umurwi w’igihugu ujejwe umutekano, vyafata ingingo yo guhagarika uruja n’uruza rw’amapikipiki mu gisagara hagati, eka mbere no muri Komine Mukaza yose. Iyo ngingo yavuga ko kizira ko amapikipiki arenga ibiraro vya Ntahangwa uvuye mu buraruko bw’igisagara hamwe n’ibiraro vya Muha ku bava mu bumanuko bw’igisagara.

Iyo ngingo yari ibereye uravye twihweje uko ibintu vyari bimeze muri ico gihe aho bamwe mu bagendesha ayo mapikipiki canke abikika muri bo vyashika bagahungabanya umutekano mu gisagara. Inkumbi zama zihawe ku munsi ku munsi, abantu bagapfa abandi bagakomereka, kubera ibisasu vyaterwa n’abantu bagendera ku mapikipiki kandi ivyo benshi baravyibuka. Iyo rero yari ingingo nziza kandi yagize akamaro kuri twese. Uno munsi imyaka irenga ibiri irarangiye iyo ngingo igiye mu ngiro.

Iyo ngingo ntigifashe

None ga Nyakwubahwa, ko ubu abatari bake tubona k’umutekano wagarutse, ndetse n’ubushikiranganji bujejwe umutekano bukavyemeza, ubwo ntihari hageze ko iyo ngingo muyisubiramwo maze amapikipiki akaronka uburenganzira bwo gutembera mw’ikomine yacu ya Mukaza? Ivyo rero si agaseseshwarumuri, umutekano wariyongereye cane.

Kuva aho irya ngingo ifatiwe, uburyo busigaye bukoreshwa muri Mukaza iyo umuntu adafise imodokari yiwe bwegu, ni ya miduga rusangi canke amakinga. Ikibi c’iyo miduga n’amakinga rero ni uko atari uburyo bworohereza abantu bihuta, uretse ko atari bose vyorohera kugendera kw’ikinga. Ariko kandi, mu gihe bamwe mu benegihugu hari ivyo barekuriwe, abandi bakaba batabirekuriwe bivanye n’ikomine babamwo, kandi ku mvo zitagifashe, numva ivyo bimeze nk’akarengayo. Ubu rero ubu hari hageze ko mosubiramwo irya ngingo.

Abenshi tubaye mu buzima bw’uruhombo

Imbere y’uko ivyabaye mu 2015 bishika, nari umwe mu bakunda kwikora kw’ipikipiki mu kwiyunguruza. Ni uburyo bwiza bunyaruka kandi buzimbutse cane kurusha gufata itukutuku, ari nazo zisa n’izasubiriye amapikipiki. Nk’akarorero, iyo nkeneye kuja mu Ngagara mvuye mu Nyakabiga, ntanga ibihumbi bibiri canke birenga, kandi iyo haba kw’ipikipiki nari kuriha igihumbi gusa canke ayari munsi. Imodokari zimwe twita taxi zozo sinokwirirwa ndavuga uko zizimvye.

Umupfasoni twajanye ejo bundi muri bisi iva mu Bwiza yambwiye ko adahuta arafata ibisi. Yaranyiganiye ukuntu yigeze guhakwa kuronka akazi maze umunsi wo gukora ikibazo canyuma agacererwa kubera atagira amahera yo gufata uburyo bwihuse bwo kwiyunguruza. Yafashe ibisi igenda irakutira, aca asanga bugaye, gutyo aba atashe zirayoye.

Abagendesha amapikipiki batari bake twavuganye baremeza ko kuva aho hafatiwe irya ngingo babonye ko amafaranga bahora binjiza ku munsi yagabanutse cane. Umwe muri bo avuga ati: « Ndashobora kwirirwa aha kuri iyi mbuga ugasanga ndonse abantu nka bane gusa ahandi nahora ntaha nunguruje nka cumi ».

Nyakwubahwa, abo bantu baratunze imiryango kandi bakenera kwigisha abana babo, bakabavuza, mbere bakanabaha ivyo bafungura. Mwoborohereza bakaronderera hose vyobafasha gutunga imiryango yabo.

Hari hageze ko twiruhutsa

Imibonano twagiye twumva mwagiraniye n’abarongoye amashirahamwe y’abagendesha amapikipiki yagumye iduha icizere ko kumbure ico kibazo kigiye guhera ariko tubona n’ubu amapikipiki atarashika muri Komine iwacu. Umwaka wose uraheze. Ndabasavye muturonderere urya murwi wakoranye n’ibiro murongoye mu gafata irya ngingo hanyuma muyisuburemwo, murekure amapikipiki yongere gushika muri Komine Mukaza. Vyotugabaniriza gucerwa, tukabaho twubahiriza amasaha y’ubuzi bwacu, ndetse n’ayandi masango. Murakoze.

 


Soma kandi : Amapikipiki muri Bujumbura : ubusuma, ukutarenga ibiraro, ibibazo nkoramutima

Est-ce que vous avez trouvé cet article utile?

Partagez-nous votre opinion