article comment count is: 10

Inyifato zine dukwiye guhindura ku neza y’umutima wacu

Mu kwezi guheze, harahimbajwe umusi mpuzamakungu wahariwe umutima. Mu gihe indwara z’umutima ziri mu zigisibije ngaha mu Burundi, hari inyifato kenshi womengo irasanzwe kubera kutamenya canke tukavyirengagiza, ariko ari inkwezi y’amarere. Umwanditsi, akaba n’umuganga Franck Arnaud Ndorukwigira azifatirako mu kuducira agace ati : “ Hindura ingendo ! ”

Ishirahamwe ryitaho amagara y’abantu kw’isi (OMS), rivuga ko indwara z’umutima zihitana abantu barenga imiriyoni 17,5 kw’isi, ku mwaka.  Mu Burundi, ku bantu bapimwe ku bitaro vyitiriwe umwami Khaled, ibice 50 % basanze barwaye, kandi bivuye ku nyifato mbi zikwirikira, umwe wese yokwirinda.

Kwongera umunyu mu mfungurwa

Utereje akajisho mu birabo bitandukanye, mu buriro, canke mu mihana imwe imwe, isahani y’imfungurwa iherekezwa n’akunyu n’agapiripiri. Bene kuvyihereza, ugasanga bariko bongeramwo umunyu mu mfungurwa zisanzwe zatekanywe uwundi umunyu. Ivyo vyose ngo kugira akunyu kumvikane, kuko ariko kabiryosha.

Iyo ngendo, naho ifawa nk’ibisanzwe, iri mu zituma urugero rw’umunyu dufungura uba mwinshi. Uyo na wo uko uba mwinshi, bituma umutima utera unyaruka, bikaduza ivumbuka ry’umurindi w’amaraso, bikabangamira amagara y’umutima. Enda rero, kugira ntiturenze urugero rw’umunyu ngo twikwegere akaranda, tugire umuziro ukwongera umunyu mu vyo dufungura. 

Kuryama dutevye

Bisa n’ivyamenyerewe, umusore canke inkumi afise umukunzi, usanga ijoro ryose barimarira kw’iterefone, ugasanga baryamye batevye cane, kandi bategerezwa kuzindukira ku kazi canke kw’ishure. Eka n’abadafise umukunzi, birashika ugasanga bateramiye ku kareresi karyoshe, ugasanga amasaha yabajanye baryamye buri mu guca.

Mu gihe kuryama amasaha umunani mw’ijoro biri mu bituma umutima ugira amagara meza, kuryama amasaha make biri n’ingaruka mbi ku mutima. Mu cigwa cakozwe na kaminuza ya Nevada muri Reta Zunze Ubumwe z’Amerika, abantu baryama amasaha ari musi y’atandatu mw’ijoro bagwiza na kabiri ugushobora kurwara indwara z’umutima. Naho ikiyago n’umukunzi canke akareresi karyoshe, turabe duhindure ingendo kuko twitwobiguza amagara.

 Gusesa “imburujwa”

Ubu umengo ni ihiganwa. Umusore yahora yonze, akira kuronka akazi, ukagira gutya ukabona inda, iyo batazira “imburujwa”, yasheshe. Uwumaze imisi yubatse urwiwe, ugira gutya ukabona atanguye kuvyibuha, ngo ni agatima keza.

Kuvyibuha rero, canecane ukugira ibinure ku nda birenze urugero, birafise imvo nyinshi bivako, harimwo akanyama n’amafiriti ushozako akayeri ka buri musi, ukwiyunguruza kenshi n’imodoka utanyujijemwo ngo ugendagende n’amaguru, ukugira umuziro ikarashishi n’ibindi. 

Ugufungura urudavagi ku mwanya ku mwanya

Mu gifaransa bavyita “grignoter”. Uza ubona umuntu agize gutya agatuma akayi n’igitumbura. Hahera akanya ukabona atumye agafanta. Wagira gutya ukabona ariko yihereza agasambusa. Ugasanga mw’isakoshi afise ibisuguti. Uko gufungura urudavagi kandi vya buri mwanya abahinga basigura ko biva ku ngeso y’abantu bavyiremamwo, ndetse n’ukuntu abantu basimba imfunguro yo mu gitondo, ugasanga  baza barumva inzara, bikabatuma bafungura atari ku masaha. Ivyo rero biri mu bitera umuntu gutangura kugira ubuvyibuhe burenze, canke akarwara igisukari, biganisha ku ndwara z’umutima.

Abakera bati: “Wanka kugarura impene ikiri hafi, yamara kurenga imirambi ukabira nkayo”, izo nyifato zine ziri mu zishobora kudukwegera akarambaraye, ni co gituma dukwiye kuzihindura, amazi atararenga inkombe.

 

Est-ce que vous avez trouvé cet article utile?

Partagez-nous votre opinion

Les commentaires récents (10)

  1. Ndashimiye muganga kumpakuro atanze,zubaka cane amagara yacu;mumpanuro atanze bokongerako k icishe la jeunesse nikintu co kwigana,ex.turafise ikintu mumutwe k umuntu ahejeje ishule,akagira ibakwe akaronk akazi,ucumengo vyose bitegerezwa guhinduka: gufungura,icupa misi yose,gong nik zirengako,en plus nabagenzi bakagufasha mukukubwira k ari Ukwigarukirako, nta kwiyima nibindi,! Ntitumenye ko turiko twica Ubuzima buke buke,donc tureke kwigana,nk’umu jeune yiyemera ubeho nkuko bikwiye atabintu vyo gu copia kubandi,kuko nta investissement uzoronka iruta une bonne santé.. merci

  2. Cher Jean Claude, umu jeune wese aronse akazi yiha ico yipfuje akabura: ari imfungurwa, inyobwa, ivyambarwa, inkumi, uwidegemvo, etc. ni ibisanzwe cane kandi nta copiage irimwo. Ntaho bihuriye n’ibivugwa aho hejuru.

  3. Ndashimye cane izi mpanuro. Kandi nanje ndabonye Aho nkwiye kwikosora.

    Akabazo: mwavuze ko ari bibi kwongeramwo umunyu. None kuba umuntu yorya mwishi ariko utekanye nindya navyo ni bibi?