article comment count is: 11

Guhamba ubusore canke gutanga ikibutura vyagenda gute ?

Abanyamuryango b’Akanyaburunga, mu kiyago cabo « Yaga akaranga », baraciye irya n’ino umugenzo w’ikirundi witwa “Guhamba ubusore” ari nawo bamwe bamwe bita “Gutanga ikibutura”. Mbega uwo mugenzo kera wagenda gute? Woba wari ukenewe? Ubu hoho bigenda gute?

Aho hambere hahise, nta musore yiyadukiza ngo “ndageze none nshaka kurongora ». Hategerezwa kubanza kuboneka uruhusha rwa se wiwe maze uwo nawe akamwereka aho yubaka inzu, agatako akamurehereza. Hasigaye umunsi umwe ngo abashingizi bamuzanire umugeni, haca haba umugirwa wo “uguhamba ubusore” ari nawo benshi bita “ugutanga ikibutura”. Uko vyagenda rero, bazana inzoga ziryoshe zitatu n’iyakane y’intundwe (inzoga ibishe cane benshi bita inkevya canke imburirabagabo). Hanyuma rero, hariho agakoni bita “insimbamugazo” kahabwa umusore wese yimirije kurongora. Ako gakoni kaba kavuye ku mutama ashaje mu muryango bakaja baragahererekanwa ukwo urunganwe rukurikirana. Uwo munsi rero wo guhamba ubusore canke gutanga ikibutura, n’ako gakoni karajamwo.

Ivyo bintu vyahabwa nde?

Vyahabwa umuhungu mutoyi mu muryango akaba ari nawe yaca akurikira mu kwubaka urwiwe. Mu batumire b’urwo rubanza haza abasore bageze mu bigero. Haraza kandi n’abakobwa bahora bagendana n’uwo muhungu, hamwe n’abagabo batarenza abana batatu. Ukwo bicara, baja hirya no hino bakikuje umuhange na ya nzoga ibishe cane hama bakabasukira ku nsenda canke mu rubaya, ari narwo rugabuzo, bagaheza bakihereza. Bungingo bamaze gusoma bagatangura gufata ijambo.

Amajambo y’uwo musi yavugwa n’abantu babiri gusa, uwaserukiye abubatse n’uwaserukiye abavyimirije. Maze bagashima bose iyo ntambwe uwo muhungu agiye gutera bagaheza bakamusaba gutanga ivyo bita “nsigaha abandi barankeneye”. Ivyo navyo vyari ka gakoni na vya bibutura vyose yahora yambara. Kuri uwo munsi nyene, nawe yaba aronse uruhusha rwo guturira ivyo uwuheruka yamusigaranye. Uwo mugirwa uheze niho rero abasore baca bahaguruka bagatamba hamwe n’abaje mu rubanza bose bagatamba “warumpera iki”. Munyuma bagaca bamuterura bakamuterera muri bamwe bubatse bati: “Genda uratuvuyemwo!” … Abandi bati : “Kira kurara witunye!” Hanyuma bagaheza bagasubira kunywa maze rero bagasaba umwuhiro. Uwateretse akabaha ya ntundwe, ya nzoga ibishe, kugira batahe kuko bukeye bwaho baba bafise urubanza. N’ukwo rero vyagenda aho hambere hahise.

Mbega ubu ho bigenda gute?

No mu gihe ca none, hari ababigira, hakaba n’abatabigira, kubera uburyo buke canke batabiha agaciro. Abasore bamwe bamwe baratumira abagenzi babo bakaja mu kirabo bakanywa bagashira inyota. Hari n’abandi basore bataye ibanga ngo baheza bagatumako umukobwa bahora bagendana canke ngo banaryamana bidaciye mu mategeko ngo bagaheza bagasezerana irya nyuma.

Ivyo biravugwa aho tubaye kandi biramaze kwibonekeza kuko hariho n’abakobwa bamaze gufatanwa itonga. Ariko rero abakobwa nibo bikunda gushikira iyo buca bagira ubukwe bakaja kwa wa muhungu bikundira ariko bitashobotse ko bubakana. Iryo n’ibara ku mutemere kandi bikwiye kuvurwa bikiyamirizwa ababikora bakabiheba. Ukwo nikwo guhamba ubusore bisigaye vyifashe mu gihe ca none.

Ce thème vous intéresse? Alors lisez: La virginité : un trésor difficile à garder

Est-ce que vous avez trouvé cet article utile?

Partagez-nous votre opinion

Les commentaires récents (11)

 1. Urakoze wewe udushikirije uko vyagenda aho hambere. Biraryoshe iyo hari abantu baguma batwibutsa akaranga kacu mugihe kariko karatituka ,bakatubwira uko kera vyari bimeze.. Mpora niyumvira nti mbega ko twebwe ivya kera atakinjana kihaciye bikogwa nti none ntikari akaryo keza ko kuba turiga uko vyari bimeze kera bitarahanagurika vyose ngo bigende akagirire.

  Nuko nkibaza nti nko mumyaka yindi ijana iri imbere burya abazoba bari muri kino gihugu cacu bazomenya ivyaranze uburundi bwo hambere ko mbona urwaruka rwubu twishinga gukurikira ibidusamaza muburyo ubu canke buriya?(politiki canke ubundi bugunge)

  Nukuri umuntu yandika kuvyaranze kahise kacu arakwiye gutezwa imbere akaronka uburyo agashika kwisoko ryavyo hariya ruguru muri basokuru bakivyibuka, akanaronswa nuburyo bwo kwifashisha muri ico gikogwa. Gutyo bikabikwa munyandiko no mumasanamu bitarazimangana. kuko nkuko nabivuze mumyaka nka mirongo itanu iri imbere nivyari bisigaye bizoba biherengeteye narirya imico yindi yo hanze iguma itwinjirana..

  Komera kumuheto wewe utwibukije uko guhamba ubusore vyagenda..hari nabakuze bumva bivugwa batazi uko vyagigwa maze bakaca babiha iyindi ntumbero nkuko mwabituganiririye.

  murakoze.

  1. murakoze Cane Ikimbabaza Ni Kimwe Nuko Mu Gihugu Cacu Ivyo Imico Nakaranga Twabitituye E mama No Mu Radio Havugwa Indirimbo Zo Hanze Gusa ,twivugira Indimi Zo Hanze Gusa,emw Ikimaramaje N.Iryambo Ry.Ikirundi Nko Mu Manza Ntawukivuga Amajambo Abiri Atavuze I Gifaransa!. Ego Gutera Imbere Ni Vyiza Mugabo Tugumane Imico N.Akaranga Vy.Uburundi.Aho Simvuze Inyamboro!!!!Twikebuke Namwe Mutere Imbere Nk.Umuzinda.Murakoze

 2. Akaranga ka kera karatitutse ubu woberwa umusore canke umugabo kuberako usanga umusore w’ubu amaze kuryamana n’abakobwa benshi batandukanye none uwo nawe mwovuga ngo ahamvye ubusore?ahubwo aba yabuhamvye kera.

 3. muratwibukij,kahise kweri. burya kuva aho abazungu baziye muburundi haribintu vyinshi vyitwa amajambere twagiye tubamwo bituma imico nimigenzo muburundi nka myinshi izimangana,nkuwomugenzo wogutanga ikibutura waragiye akagirire kubera yuko Ubu abasorebenshi bihagira abagore atanuwo gagishij inama,nabavyeyi mbere batabizi,mbere benshi Ubu ntibabigire kumugaragaro.IVYO bigategwa rimwe na rimwe n’ubukene biri mumiryango myinshi

 4. Mukirundi Bavuga Ngo  » Uwutaye Akaranga Aba Ataye Akabanga » Abo Bantu Bavuga Ko Ivyakera Bidakenewe Nibatuvire Mugihugu Twiyubakire Uburundi Bwabarundi.

 5. Nahora numva iri jambo rivugwa cane iyo hari umusore yimirije gukora ubukwe ariko sinari nzi uko vyakorwa ! ndashimye insiguro!!