Tous les articles par Félix Ndereyimana

Ibiciro vy’amakaye : « amaborogo y’intare ntabuza ishamba gusha »

Haraciye ikiringo kirenga gato iyinga rimwe, umwaka mushasha w’amashure shingiro n’ayisumbuye utanguye. Nk’uko vyagaragaye ku masoko, uko umusi wo gutangura amashure wegereza, ni ko ibiciro vy’ibikoresho vy’ishure vyagenda biraduga. Félix Ndereyimana ati : « leta ntiyitayeho umunyagihugu mw’iyo misi ». Lire plus Ibiciro vy’amakaye : « amaborogo y’intare ntabuza ishamba gusha »

“Ishure ry’akarorero”: amamuko y’umunyeshure ntiyari akwiye gusumvya agaciro amanota yiwe

“Ishure ry’akarorero” rigiye kumara umwaka waryo wa mbere ritangujwe mu Burundi. Intara abaryigamwo bakomokamwo, amanota baronse mu kibazo gitanga uburenganzira bwo kuryinjiramwo, ni bimwe mu vyafatiweko mu gucagura abaryigamwo. Ndereyimana Félix akaba anegura ukuba intara zashizwe imbere y’amanota ya bene guhiganwa. Lire plus “Ishure ry’akarorero”: amamuko y’umunyeshure ntiyari akwiye gusumvya agaciro amanota yiwe

« Inama y’imvukira » canke amacakubiri afatiye ku ntara ?

Amategeko n’amateka agenga igihugu c’Uburundi ararekurira abavyifuza, abasangiye inyungu canke ivyiyumviro kugira amakoraniro. Ariko kuba hari abashobora gukorana nk’imvukira z’akarere kanaka ngo bige ibibazo vyo muri ako karere, maze bagakumira abandi Barundi bari n’ico baterera mu buzima bwa ho, Ndereyimana Félix abona ko ari ubundi bwoko bw’amacakubiri.

Lire plus « Inama y’imvukira » canke amacakubiri afatiye ku ntara ?

Burundi : ikete ku mushikiranganji w’indero n’amakaminuza

Umushikiranji w’indero, amakaminuza n’ubushakashatsi aheruka gufata ingingo ihagarika indirimbo zimwe zimwe  zahora ziririmbwa mu mashure mu mwanya wo kuduza ibendera ry’igihugu. Ndereyimana Félix akaba yasanze ingingo yo kuziririmba itari yavuye mu bushikiranganji, yahisemwo kwandikira uwo mutegetsi amukengurukira kubw’iyo ngingo. Lire plus Burundi : ikete ku mushikiranganji w’indero n’amakaminuza

Kwigisha abana ku buntu: umugambi ubangamiye akanovera k’indero mu Burundi?

Kuva mu mwaka w’2015, umugambi wo gushigikira itunganywa ry’inyigisho mu mashure, hamwe no guteza imbere akanovera k’ubumenyi buhabwa abigishwa warahagaze. Ndereyimana Félix aratuyagira ku kamaro k’ikigega mfashanyigisho c’uwo mugambi, hamwe n’ingaruka z’iyugara ryaco. Lire plus Kwigisha abana ku buntu: umugambi ubangamiye akanovera k’indero mu Burundi?

«Sinanse ugukunda igihugu, ariko akajagari gahagarare ! »

Ubushikiranganji bujejwe indero n’inyigisho mu gihugu buheruka gutanga itegeko ku bayobozi b’amashure ko bategerezwa kwigisha abanyeshure ururirimbo ruhayagiza akarere ka Africa y’Ubuseruko. Urwo ruririmbo ruje kwiyongera kuri zibiri zahahora. Umwigisha Félix Ndereyimana ati « ukwigisha izo ndirimbo bitunganijwe nabi », akagirako yerekana ivyohinyanyurwa. Lire plus «Sinanse ugukunda igihugu, ariko akajagari gahagarare ! »

voir plus d'articles D