Tous les articles par Divin Dushime

Contributeur du collectif Yaga

Mu ntara ya Gitega, inzara irabica bigacika mu mashure y’uburaro

Ivy’uko ubuzima buzimvye mu Burundi ntibikiri agaseseshwarumuri. Twari tumenyereye kwumva aho bishika imiryango igafungura rimwe ku musi, ubu iyo nzara y’inzaragiza yatandukiriye no mu mashure y’uburaro. Divin Dushime aratwiganira amayobera yasanze mu mashure yo mu ntara ya Gitega. 

Lire plus Mu ntara ya Gitega, inzara irabica bigacika mu mashure y’uburaro

Ubukene n’indwara ikira

Mu gihe abantu benshi bugarijwe n’ubukene hirya no hino mu gihugu, mu ntara ya Gitega, hari umuti abanyagihugu bamwe bamwe bagerageje kubutorera. Uwo muti ushimikiye ku gushinga udushirahamwe duto duto maze abanywanyi bakaza baraziganya bongera baguranana hagati yabo. Gutyo rero, abatari bake baramaze gutahura ko ubukene ari indwara ikira nk’uko Divin Dushime abituyagira. Lire plus Ubukene n’indwara ikira

Ukwemera Imana mu Burundi bw’aho hambere

Abarundi bamye bemera Imana kuva kera na rindi. Mu Burundi bw’aho hambere, Imana yari izwi, igasengwa, igasabwa inka n’ibibondo kandi ikizigirwa cane biciye kuri Kiranga, umuhuza wayo n’abantu. Naho rero ubu benshi bahakwa gusuzugura ukwemera kw’Abarundi ba kera, hari vyinshi nyabuna twari dukwiye kumenya kandi vyodufasha muri ukwo kwemera kwabo nk’uko Divin Dushime abituyagira. Lire plus Ukwemera Imana mu Burundi bw’aho hambere

Mbega umuco wo gufashanya wagiye he ?

Umuco wo gufashanya uri muri vyinshi vyamye biranga Abarundi aho babaye hose. Ariko rero, ukwo imyaka igenda irahera, uwo muco ugenda uratituka ku buryo usanga hari na bamwe basigaye bibaza aho tuzoba dushitse mu minsi iri imbere. Divin Dushime ni we atuyagira ukwo yibaza ko ibintu vyari bikwiye kugenda kugira ngo Abarundi bagumane akaranga k’ubuntu kamye kabaranga. Lire plus Mbega umuco wo gufashanya wagiye he ?

Ituzwa ry’utuzu tw’imbaho mw’isoko ya Ngozi

Mu minsi iheze, mw’isoko nkuru ya Ngozi, haribonekeza ku bwinshi utuzu tw’imbaho badandarizamwo benshi bazi kw’izina rya « Kiosk ». Ariko rero icibonekeza n’uko ubu hari ituzwa rya bene utwo tuzu ngo kuko ari two dukwiragiza umuriro ningonga nk’iyo wadutse mw’isoko. Ubu rero abadandaza bahimirizwa kwubakisha ivyuma canke amatafari ahiye nk’uko Divin Dushime abituyagira. Lire plus Ituzwa ry’utuzu tw’imbaho mw’isoko ya Ngozi

Mu Burundi ni nde afise ukuri mu myiyerekano ?

Mu gihe haheze iminsi, kuva mu mwaka w’2015, hibonekeza imyiyerekano itandukanye mu Burundi, abatari bake baribaza niba iyo myiyerekano iba iteguwe kumwe. Mu nzira yo kurondera inyishu, bamwe baribaza uwoba afise ukuri muri yo. Divin Dushime na we nyene aribaza niba Leta yakira kumwe ababa bariko baragira ico biyamirije. Lire plus Mu Burundi ni nde afise ukuri mu myiyerekano ?

voir plus d'articles D