“Igihano c’ibikorwa vy’inyungu rusangi”: kigiye  mu ngiro vyogira akamaro
Justice article comment count is: 0

“Igihano c’ibikorwa vy’inyungu rusangi”: kigiye  mu ngiro vyogira akamaro

Amategeko y’Uburundi arategekanya ibihano bitandukanye bihabwa uwakoze icaha. Kimwe muri ivyo bihano ni ibikorwa vy’inyungu rusangi bishobora guhabwa abagiriwe n’ivyaha bitarenza imyaka itanu y’umunyororo.  Ariko ico gihano ntigikoreshwa cane kandi gishobora gutuma ibitigiri vy’abanyororo bari mu mabohero bigabanuka. No mw’ibohero […]