#UrwegoNshingwaKirundi

#UrwegoNshingwaKirundi : twaratewe ntitwabimenya

Uko iterambere ridushwara, ni ko habaho n’imvugo ijanye na ryo. Hatabonetse urwego rwoza gufasha gusubiza ijunja n’ijambo ururimi rwacu, nta kabuza turarubura iyo twarubonye, ruhinduke uruvange. Uno musi, amajambo mvamahanga asigaye akoreshwa nk’Ikirundi ashishikara kugwira mu biyago vya misi yose. […]

#UrwegoNshingwaKirundi

#UrwegoNshingwaKirundi: ibikorwa ni vyinshi, ababikora nta bahari

Ibibazo bihanze ururimi rw’Ikirundi ntibiharurwa. Urwego nshingwakirundi ni rwo rwari rujejwe kubitorera umuti. Haba mu mvugo, mu nyandiko, eka mbere no mu bindi, urwego nshingwakirundi rwofasha vyinshi. Twahisemwo kwegera Gertrude Kazoviyo, umwigisha muri kaminuza, ngo abituyagire.

#UrwegoNshingwaKirundi

#UrwegoNshingwaKirundi: umugambi wanigiwe mu menshi

Hamwe urwego rushinzwe ururimi rw’Ikirundi rwovuka, ntibwoba bubaye ubwa mbere. Kwoba ari gushira mu ngiro ivyiyumviro vyariho, haheze imyaka irenga mirongo itanu. Urwo rwego rwarigeze kubaho, n’aho mu nyuma vyagenze nabi rurahagarara. Ido n’ido ry’ubuzima bw’urwo rwego n’icatumye ruzimangana. 

#UrwegoNshingwaKirundi

#UrwegoNshingwaKirundi : ico ari co n’indinganizo yarwo

Mu ntumbero yo kugarukira ururimi rw’Ikirundi, icihutirwa kandi ata n’umwe akideha, ni uko hojaho urwego nshingwakirundi. Ni rwo rwovyitaho kurusha, rukabiha intumbero, kandi rukabibazwa. Urwo na rwo rutegerezwa kuba rutunganijwe hakurikijwe integuro mpuzamakungu, kugira rushobore kugira ico rushitseko. Muti none […]

#UrwegoNshingwaKirundi

#UrwegoNshingwaKirundi : « Karahara mu ruganda ntibacura »

Haraheze imisi duhimbaje umusi Uburundi bwaronswa intahe y’ukwikukira. Imwe mu nsiguro y’iyo ntahe ni uko igihugu gikomorerwa uburenganzira bw’ukwishira n’ukwizana mu gutunganya ivya co. Imwe mu nkingi z’iyo ntahe, naho nyene ab’ubu tutabizirikana, ni ururimi kavukire: Ikirundi. None, inyuma y’imyaka […]

Société

[Kwishura] : “Eka da! Nta rurimi rw’Ikirundi mu nyigisho”

Inyuma y’igisomwa casohotse mu rukurikirane rw’ibisomwa uru rubuga rwise #UrwegoNshingwakirundi, rukaba rwasaba ishirwaho ry’urwego ruhagararira ururimi rwacu, gisaba ko Ikirundi conagurwa canecane mu mashure; umwanditsi Egide Nikiza abona ko bishoboka, ariko bidasigura ko Ikirundi gica gicika ururimi rwokoreshwa mu nyigisho. […]