Société

#Coronavirus : impanuro zofasha abakoresha gukingira abakozi

Mu gihe ikiza citwa Coronavirus kiriko kirasasasika inganda mu bihugu bitandukanye kw’isi, gutora inzira zo kuzitira ico kiza ni icihutirwa ahantu hose hakoranira abantu mu rwinshi. Canecane mu buzi, ahahurira abakozi benshi.  Ng’izi impanuro n’ingingo ishirahamwe canke ubuyobozi kanaka bwofata, […]