article comment count is: 2

Iduga ry’ibiciro kw’isoko : n’itunganywa ry’ivyo kwiyunguruza ntiryera

Muri iyi misi, ikena ry’igitoro rifatwa nk’imvo n’imvano y’iduga ry’ibiciro kw’isoko aha mu Burundi. Ariko, ku bwa Melchiade asanzwe adandaza amakara, iryo kena ry’igitoro ngo ni kimwe mu bindi vyinshi, kuko n’ingingo nshasha y’itunganywa ry’ivyo kwiyunguruza nayo ibifisemwo uruhara. Umuco.

Kuva mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka, ivy’ukwiyunguruza vyarahungabanye kuri benshi. Amakinga, amapikipiki n’ama tuk tuk hari ibibanza vyabujijwe gushikamwo mu gisagara hagati. Ivyo vyuma vy’amapine abiri hamwe n’amapine atatu bikaba vyari bisanzwe vyikorwako na benshi kugira ubuzima bworohe.

Muri abo bavyikorako, harimwo abarangura amakara ruguru bayazana mu gisagara ca Bujumbura. “Ubona ko ibitoro vyamye bija biraduga ibiciro, kuzana amakara kw’ikinga vyari kimwe mu bituma igiciro c’amakara kitaduga cane”, bikavugwa na Melchiade, umwe mu barangura makara i Bugarama mu ntara ya Muramvya akayadandaza mu Ngagara. Yuhira ati :“Umufuko twawurangura ibihumbi 22 000, tukawurihira kw’ikinga amafaranga ibihumbi 3 000, maze hakiyongerako amatagisi y’igihumbi (1 000) turiha mw’ikomine aho tuyakuye, n’ikindi gihumbi (1 000) tuwushikanye mu gisagara ca Bujumbura, gutyo amakara agashika mu gisagara ku giciro c’amafaranga ibihumbi 27 000, agaca agurishwa ibihumbi 30 000”. 

Aho hari kera…

Kuva amakinga ahagaritswe gushika mu gisagara ca Bujumbura, ntibigikunda kumanukana amakara n’ikinga. Abayadandaza ubu barinda kuja hamwe kugira bikora ku modokari nini iyamanukana. “Wa mufuko w’ibihumbi 22 000, ubu umanukanwa ku mafaranga ibihumbi 7 000. Kubera itagisi ritahindutse, umufuko uca ushika i Bujumbura ku mafaranga 32 000”. Melchiade yuhira ko ku wuje kuwugurira ku gituro aho amakara ashikira, bayamuha ku bihumbi 40 000, uwushaka nawe ko bayamushikanira ku muhana akariha ibihumbi 45 000.

Mu gihe inyungu y’ibihumbi 8 000 ku mufuko ari menshi, Melchiade asigura ko biva ku biturire bakwa mu nzira no mu kugira baronke igitoro c’imodoka ija kuyazana. “Kugira igitoro c’imodoka ija kuyazana kiboneke kwi sitasiyo, turinda gufumbatisha igiturire abatanga igitoro kugira batwuzurize, umuduga ushobore kuduga n’ukumanuka amakara incuro nyinshi”. Yuhira kandi ko “kubera amakara ari mu bidandaza vyategetswe kugenda ijoro kubera imodoka iba iyapakiye aba ari menshi agashobora guteza amasanganya mw’ibarabara, abaporisi bakorera ku ma pozisiyo nabo baciye bikika mu kiza mu kudusaba ibiturire kugira batureke turengane. Gutyo rero, umufuko umwe usanga urenzeko amafaranga ibihumbi 5 000 kubera ibiturire, gutyo bagakorera ibihumbi 3 000 vy’inyungu ku mufuko umwe”.

Umuguzi agacumukura

Hambavu y’abashobora kugurira rimwe umufuko w’amakara, hari imiryango ibayabaye igura ayo bakoresha ku musi ku musi. Ku bwa Anastasie, asanzwe yisumamwo mu gutunganya imishatsi y’abakenyezi, agira ati : « Kuva mu kwezi kwa gatatu, nta makara y’amajana atanu akibaho. Ubu duhera ku y’igihumbi, ayo nayo ntanahisha ivya sasita, bigatuma ku musi dukoresha ay’ibihumbi bibiri ». Ufatiye kuri ayo mahera, uca ubona ko uyo muryango ukoresha amakara y’ibihumbi mirongo itandatu ku kwezi. Uyashize ku mwaka, aca aba ibihumbi 720 000, mu gihe umurundi abayabaye yinjiza ku mwaka, ufatiye ku biharuro vy’ibanki y’isi yose, amadolari 269. Ni ukuvuga ibihumbi 544 187 mu marundi, ufatiye uko idolari rivunjwa mu marundi kw’igenekerezo rya 22 Ndamukiza. 

“None ayo yandi mahera aca avahe ? Nimba ayo ari ay’amakara gusa, ayo usumisha ivyo gufungura, kwikenura mu bindi vya nkenerwa canke urihamwo inzu nayo aca avahe ?”, ibibazo Anastasie vyamunaniye kwishura, ahubwo yiyuha iryosozi.

 

Est-ce que vous avez trouvé cet article utile?

Partagez-nous votre opinion

Les commentaires récents (2)