article comment count is: 0

Audace Bukuru : umuyobozi asize izina ryiza

Ntimuhave mwibaza ko ari bimwe vy’Abarundi bakunze gutera amashurwe uwashengeye i bukama. Uwo yarongoye ishirahamwe SOSUMO akaba yari arongoye ibanki BNDE yari intwari, umurongozi mwiza kandi w’akarorero. Sindamuziko vyinshi cane, ariko ivyo nagize amahirwe yo kumubonako vyaranshitse ku mutima. 

Kw’isi yose, abakozi b’ishirahamwe rinaka, abo tumenyereye kw’izina rya “syndicalistes” mu rurimi rw’Igifaransa, bama bafise ivyo basaba. Mugabo mu 2012, nariboneye nongera ndiyumvira ubwanje uwuserukira abakozi ba Sosumo avuga ati : “Nyakubahwa cegera c’umukuru w’igihugu, uyu musi nta na kimwe dufise dusaba, ivyo twasaba vyose twarabironse. Twigine dusome dusubire.” Mbere aca avuga ijambo ry’uko banagabiye ishashi y’inka uwari arongoye iryo shirahamwe ryabo. 

Aho hari ku musi w’ukwugurura isekeza ryo guhingura isukari. Ibirori vyari bihagarikiwe n’uwari icegera c’umukuru w’igihugu ico gihe. Abantu bose, bari batangaye, kugeza aho abatari bake amosozi akoroka kubera akanyamuneza. Kukaba nkako, benshi bavuga ko iryo shirahamwe ryagarukiye ku cobo. 

Uburongozi bw’akarorero

Iryo shirahamwe Audace Bukuru yashikirijwe kurirongora mu 2010 rigira ritembagare kandi abantu batasiba gusemerera. Inyuma y’ikiringo gito (imyaka ibiri gusa), ryari ririshe amadeni yose ryari riheranye nk’uko vyavuzwe mw’ijambo ry’uwo musi mukuru mu 2012. Umwaka ugira kabiri ryimbuye umusesekara, abakozi baratuburura.

Ku mwaka ugira gatatu ishirahamwe Sosumo ryaronse umwimbu ritari bwigere ribona kuva ribayeho. Igitangaje kurusha ibindi, ni uko ata murima n’umwe canke igikoresho kindi caguzwe. Yakoresheje ibikoresho bihasanzwe, ariko umwimbu uba umusesekara. 

Ico gihe, icitwa ubunyonyezi muri iryo shirahamwe cacitse umuziro. Naho yari afise ibiro i Bukemba, yaraza kenshi i Bujumbura, ugasanga ariko aratuza ubwiwe abantu banyegeza isukari kugira baduze ibiciro canke bayishore hanze. Aho ayisanze ntibavugana kabiri yaca ayitwara yose, kandi nta na hamwe bitwara.

Abamuzi bavuga ko ata kimenyane yakoresha. Umwe ati : “Hari incuti ziwe za hafi cane zaheza amashure ntizironke akazi, kanatsinda ntiryari itongo ry’iwabo, naho hari ababimunegura.”

N’amakungu aramukeza

Mu 2013, yaciye aronka agashimwe mpuzamakungu kadasanzwe. Inama mpuzamakungu y’aboyobozi b’amashirahamwe muri Afirika (CIMA mu mpfunyapfunyo y’Igifaransa) yamuhaye agashimwe k’umuyobozi w’akarorero muri Afirika (Oscar du Leadership des Managers Africains Ndlr). Bati ahavuye umugabo hasigara umugayo, akihavuye aje kurongora ibanki BNDE, iryo shirahamwe ryasubiye guhungabana nk’uko vyibonekeje mu 2018, abantu basubira kwipfuza ko yohagaruka kubera ico yari yamaze muri iryo shirahamwe. Yari intwari koko.

Inkuru y’incamugongo yanshikiriye ku wa gatanu w’indwi iheze, aho numva ko uwo murongozi w’akarorero yaryamiye ukuboko kw’abagabo.  Yitaba Imana asigaje imisi mikeya cane ngo akwize imyaka 59, Audace Bukuru yitavye Imana arongoye ishirahamwe BNDE. Narababaye cane. Igihugu cari kikimukeneye.

Yari akarorero ku bato n’abakuru. Ese twese twokwama turota kandi duharanira gukorera mu muco no gutunganya neza ivyo tujejwe nk’uko yabikora.  Abarongozi bo bari bakwiye kumufatirako akarorero, bagaharanira gusiga izina ryiza nk’uko uwo muhisi abikoze.

 

Est-ce que vous avez trouvé cet article utile?

Partagez-nous votre opinion