©Jimbere
article comment count is: 1

#UrwegoNshingwaKirundi: ibikorwa ni vyinshi, ababikora nta bahari

Ibibazo bihanze ururimi rw’Ikirundi ntibiharurwa. Urwego nshingwakirundi ni rwo rwari rujejwe kubitorera umuti. Haba mu mvugo, mu nyandiko, eka mbere no mu bindi, urwego nshingwakirundi rwofasha vyinshi. Twahisemwo kwegera Gertrude Kazoviyo, umwigisha muri kaminuza, ngo abituyagire.

Mu matangazo, mu makoraniro yo guhanahana ivyiyumviro, eka n’ahandi hose abantu bakoraniye bavuga ku karanga, imico n’imigenzo vy’Ikirundi, hari ikibazo kitigera gihara na rimwe: urwego nshingwakirundi. 

Urwo rwego rwoba rushinzwe, nk’uko izina ryarwo ribivuga, kunagura, guteza imbere no kuryohora, eka mbere no gushira ku gihe ururimi rw’Ikirundi. Nta n’umwe atipfuza kurubona rubayeho, rukanagurwa. 

Ari hamwe rusubiye kujaho rukanashigikirwa, ibikorwa birurindiriye ni vyinshi.  

Kwama ku gatirano

Nk’uko bivugwa n’umwigisha muri Kaminuza y’Uburundi Gertrude Kazoviyo, yanonosoye ivyigwa vy’Imvugo n’amajambo, ica mbere na mbere urwo rwego rwoba ruje guteza imbere coba ari kudutabara ugutira kuranga ururimi rwacu.

Uno musi, hari amajambo menshi y’Ikirundi yazimanganye urwaruka ruriko ruraruka ubu rutazigera rumenya. Hari kandi n’ibindi bintu bijanye n’ubuzima bwa none bitariho kera, bigorana gutorera izina mu rurimi rw’Ikirundi, ugasanga turinda gutira amajambo izindi ndimi kandi Ikirundi kidakenye na gato.

Hari n’ayandi majambo usanga asigura ikintu kimwe ari menshi, ugasanga urwaruka ruribaza Ikirundi nyaco n’ikitari co ntibabitore; bakihutira nyabuna kuvyiga mu zindi ndimi. Si agaseseshwarumuri, urwaruka rw’ubu rurahanzwe n’ugukenera kuvuga Ikirundi rutarinze kuvanga n’indimi mvamahanga.

Ibikorwa biriho, ariko…

Hari Abarundi b’umutima babona ivyo bibazo bikabakora ku mutima, bigatuma biyumvira ico bokora. Ni naho tubona abantu badasiba kwita ku rutare bagerageza gusubiza agateka ururimi bonse. Abo bantu akaba ari intwari zo gushimagiza dushimitse. Aha twovuga nk’abagize imigwi ndangakaranga, abakora ibikorwa vy’ubuhazampano mu rurimi rw’Ikirundi, tutibagiye n’abandi bakora ibikorwa bitandukanye bigamije guteza imbere urwo rurimi.

Ariko rero, icibonekeza ni uko utwo twigoro twose dushika ku bibayabaye, bidatumwe n’uko tudashigikiwe gusa, ariko kandi, kubera ivyo bikorwa bidatunganijwe ngo habe ihuzabikorwa mu twigoro twose.  Hamwe iryo huzabikorwa rishobotse, vyofasha kugira inguvu zose zije hamwe kandi zikore zishira hamwe, nti habe ba nyamwigendako kandi bose bariko barima mw’itongo rimwe.

Urwego rwoba inyishu

Nk’uko izindi nzego zigenzura indimi zibikora, igikorwa ca mbere c’urwego nshingwakirundi coba ari ico gushiraho amategeko y’inyandiko z’Ikirundi. Mu nyuma, urwo rwego rwokwihutira kwiga neza Ikirundi kivugwa muri iki gihe, kugira rwige amajambo mashasha yagiye aravuka, bongere bayemeze ; tutibagiye gukuraho amajambo akoreshwa ukutari kwo n’ayavuye mu zindi ndimi ataremezwa n’urwo rwego.

Urwego nshingwakirundi rwokwibanda kandi ku guhagarikira itorwa ry’amajambo y’ibikoresho bishasha canke ajanye n’ubuzima bwa none ataraboneka. Ku majambo menshi adasa ariko avuga ikintu kimwe kubera ubutandukane bw’imvugo mu duce tumwetumwe tw’igihugu, urwo rwego ni rwo rwogena ijambo rimwe riheza rigakoreshwa mu vy’amategeko canke mu vy’intwaro.

Kubwa Kazoviyo Gertrude,  ikintu umugwi wa mbere wogira urwo rwego woherako gukora ni ugatora izina ry’Ikirundi ry’urwo rwego kirumara mw’iterambere ry’ururimi rwacu rw’amavukiro.

 

Est-ce que vous avez trouvé cet article utile?

Partagez-nous votre opinion

Les commentaires récents (1)