article comment count is: 1

Ibintu 8 tugiye kurabirako amezi 3 yambere y’intwaro ya Ndayishimiye

Ba sokuru bati : “ubuja gusha buratagata”. Ahenshi mu bihugu bitandukanye, iyo haje umutegetsi mushasha, hama haba impinduka zigaragara, maze ivyo bikabonekera mu ngingo zifatwa n’ishirwa mu ngiro ryazo. Kukaba nkako, aba azanye amaraso mashasha.  Umwanditsi Deo Ndayishimiye yatororokanije ibintu bikurubikuru tuzorabirako indongozi nshansha. 

Twisunga ibaruwa umushikiranganji w’intwaro yo hagati, iterambere ry’amakomine n’umutekano aheruka kwandikira ba buramatari b’intara zose n’umukuru w’igisagara ca Bujumbura. Hari ejo bundi, ku wa 17 Mukakaro 2020. Ng’ibi ibintu 8 tugiye gufatirako mu guteganya kazoza k’Uburundi ku ntwaro y’umukuru w’igihugu mushasha, Varisito Ndayishimiye.

1. Kurwanya ikiza ca Koronavirisi

Muri iri baruwa, uwo mukuru ategeka ba buramatari guhimiriza abo barongoye kwubahiriza amabwirizwa ngenderwako y’ukurwanya ico kiza. Arashimikira cane ku mabwirizwa y’isuku, ukutegerana cane, ndetse n’uruja n’uruza ku mbibe z’igihugu. 

Iryo jambo rirangumiye. Twitege ko hari ibigiye guhindurwa ku ndinganizo z’amakoraniro rusangi nk’amasoko, ubunywero n’ubutambiro n’imanza ? Ntivyoroshe. 

2. Kurwanya ikena ry’akazi mu rwaruka

Ba buramatari bategekwa gukora intonde z’urwaruka rutagira akazi, ku mitumba yose, hadasizwe inyuma amashure umwe wese afise. 

Dufate ko, ejo aho bukera, izo ntonde zikozwe. None hazoca hakurikira iki ? Bizogenda gute ? Intererano ya bamwe n’abandi ni iyihe ? Kimwe mu bigira ubwiza bw’umugambi ni ukuba uzwi kandi utahurwa na bose, canecane abo wega. « Mbega babiri bojana bataraganye ? » Iryo ni ijambo ry’Imana, mu gitabo ca Amosi 3 : 3. Ariko, kumbure ntihararengerana, reka turindire. 

3. Kworohereza impunzi

Ati : « igikorwa ku bwanje ntarimwo ni ukungirira nabi » ; uwu ni Gerevasi Ndirakobuca, mu rwandiko rwiwe, asubiramwo ayo majambo y’umuhisi Nelson Mandela. Ni kugira yumvishe ba buramatari ko bokwitwararika kuganira na ntaryo n’impuzi ziri hagati mu gihugu, imbere y’ukugira ingingo kanaka yose bozifatira. Ivyo vyoba vyiza cane, ariko vyoba bizoshobora kuja mu ngiro ? 

Ndasubiramwo : ubwiza bw’umugambi, canke ubw’ingingo, ni ukuba utahurwa na bose, na canecane abo wega. 

4. Kurwanya ibiturire n’ugusesagura amatungo rusangi

Amazi y’ikaramu, ka ‘‘bwakeye’’, igiturire co ku mabarabara n’ibindi”, ni bimwe mu bwoko bw’ibiturire kizigenza ahamagarira ba buramatari guhagurukira. 

Ni vyiza ko uwo mutegetsi atahura ko mu rwego arongoye, ivyo bintu bitari agaseseshwarumuri. Ngo “uwuja gukira indwara arayirata« . Ariko n’ubu nyene, bizogenda gute ? Ntibizoherera nka wa mugambi witwa “Tolérance zéro” ? 

5. Udusandugu tw’ivyiyumviro vy’abanyagihugu

No ngaha nyene, si benshi bazi ingene iki kizokorwa. Ico bikoze, ni ibishasha tutamenyereye mu Burundi. Gutyo, biragoye n’uko umuntu agira ati : ico nokwitega ni iki. Abarundi bazi kwandika ni bangahe ? Abazovyizera bakavyandika bobo bazoba bangana iki ? “Iritararenga nturitera ingata” reka turindire.  

6. Kugarukira uburimyi

Mu guhimiriza abarimyi kurima mu myonga, kuvomera imirima no kugira akarima k’igikoni mu rugo.  Uwo ni umugambi mwiza cane, na canecane ko Abarundi benshi babeshejweho n’uburimyi.

Abafundi b’indimo ni baje ku rubuga rero. Nayo ahandi ho, ni ya masigaracicaro nyene. 

7. Kuzigama umwimbu

Na canecane mu « kurwanya abawushora hanze y’igihugu, hamwe n’ukwubaka ibigangara vy’ukuwushinguramwo ». 

Vyogenda gutyo, nta mwikomo. 

8. Urudandazwa rw’amabuye y’agaciro

Ba buramatari bategekwa kurwanya bivuye inyuma abo bose badandaza mu kinyegero ubutare n’amabuye y’agaciro. 

Ari nka hamwe naho bosanga abakora urwo rudandazwa babarusha inguvu, bizogenda gute ? 

Uwayamaze yagize ati : « umugabo yihindukiza mu kirago, ntiyihindukiza mw’ijambo » ; uwarivuze aryumeko. 

Biragaragara ko nyene kwandika iryo baruwa, agatako akarishirako umukono, atahura mu buryo bwimbitse ingorane Abarundi bafise uyu musi. Mbere, zimwe muri zo zijanye n’imigirwa iza imaze guhinduka inyifato mu buzima bwa misi yose bw’Abarundi. 

Ukugira ico umuntu abihinduyeko bisaba inguvu n’ishaka bidasanzwe. Inguvu zirahari, nta wobideha. Ivy’ishaka navyo, reka “tuzobimenyere ku vyamwa”, akavuze Rwagasore. 

 

Est-ce que vous avez trouvé cet article utile?

Partagez-nous votre opinion

Les commentaires récents (1)