article comment count is: 2

Umutama inzara yari ihatswe gutsinda mu gisagara ca Bujumbura

Hari ikintu gitangaje aho, mu gisagara ca Bujumbura, hari umutama basanze ariko arya ivu avuga ko biturutse ku nzara. Egide Nikiza aratwiganira iyo nkuru akagirako atubwira n’icigwa yahakuye.

Bwariko burira. Hari kuri uyu wa mungu igenekerezo rya 5 Myandagaro, nk’isaha cumi na zibiri. Ni ku kabarabara  kagabura ikibanza c’ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura, ku ruhande rwo ha ruguru, n’icicaro c’ibanki nkuru yo kuguranana hamwe n’ikigo c’ishirahamwe ry’amaposita mu Burundi, ku ruhande rw’amaja epfo. Uruja n’uruza rw’abantu rwari rwagabanutse eka noneho hari ku munsi w’akaruhuko. Bugingo ndenganye gatoyi ubwinjiriro bw’ikigo c’ishirahamwe ry’amaposita mu Burundi, naciye mbona akarwi k’abantu ahaherereye mu kibanza c’ahahoze isoko. Naregereye ndaraba kugira menye ivyo ari vyo.

Umutama yariko afungura ivu

Yitwa Gataretse Yuvinari, afise imyaka 55, akaba muri komine Kinama. Asanzwe akomoka ku musozi wo Mubisha, komine Rusaka intara ya Mwaro, yariko ararya ivu. Abamushengereye bagize ngo bamubaze impamvu, nawe ati : « Maze iminsi itatu n’amajoro atatu ntaronse ico mfungura ». Yari yikinze kugira abikore atawumubona, atawumuca n’ikanda. Noneho agira Imana, mu bariko bararengana, harabonekamwo abagiraneza. Uri abamuguriye ico anywa, abaguze ivyo afungura, ndetse n’abamufashishije udufaranga. Umwe wese mu bari aho yatanga ico afise. Gutyo, abona kuronka ivyo afungura mu kibanza c’ivu.

Gataretse Yuvinari yaramugaye kubera isanganya. Avuga ko yari yamanutse mu gisagara asiga abana biwe icenda n’umupfasoni ruguru kugira avurwe. Umuryango wiwe wahavuye ushikirwa n’ivyago, abana babiri biwe baritaba Imana, inyuma y’aho inzu yari ibaguyeko.  

Ngo « amazi masabano ntamara imvyiro »

Leta irashigikira akatari gake abasanzwe ari ba ntahonikora mu kubaha imfashanyo. Kenshi ziba zigizwe n’ibifungurwa nk’umuceri, ibiharage, n’ibindi. Ukwo gushigikira abatishoboye ni ivyo gushimwa. Ariko rero, abatware barakwiye kwihweza ukuntu hoshirwaho umugambi urashe wofasha Abarundi na ba ntahonikora. Abo amagara akibikundiye, boronswa inyigisho zijanye n’imyuga itandukanye nk’ukubaza, ukworora n’ukurima kijambere, ugushona, ukwubaka, n’ibindi. Ivyo vyoshobora kubafasha kwibako mu buzima, aho kubaho bateze amashi. Kanatsinda Abarundi barayamaze ngo « akimuhana kaza imvura ihise », kandi ngo « amazi masabano ntamara imvyiro ».

 


Soma kandi : Abarundi ntitwari dukwiye kwicwa n’inzara

 

Est-ce que vous avez trouvé cet article utile?

Partagez-nous votre opinion

Les commentaires récents (2)