article comment count is: 1

“Rurahinda”, “Ndimubansi”,…kuki twita abana amazina uko tubonye kwose?

Barayamaze ngo « izina ni ryo muntu ». Ni kuki none abavyeyi b’Abarundi babandanya kwita amazina agera ibibi abana babo? Ntahimpera Jean Marie ati: “Ivyo bintu bikwiye gusezererwa”.

Abavyeyi banyise Ntahimpera, data yitwa Ndabirinde, nayo mama akitwa Ndabahinyuye. Ayo mazina yose, ngerageje kurondera iyo yazananye, nasanze ari kwa kuntu ba sokuru bita izina umwana bivanye n’ukuntu uwo mwana avutse babayeho, ibihe vy’ingorane bafitaniye n’ikibano canke amakuba igihugu kirimwo.

Yamara rero, abashakashatsi barerekana ko izina umuntu yitwa rigira ingaruka ku kuntu yiyumvira, uko yibona canke ico yitega kuzovamwo muri kazoza kiwe.

Twiyumvire neza imbere ya vyose

Ayo mazina yo mu muryango iwacu yose ni amazina afatiye ku rusaku. Yerekana ko abayita abana babo baba bariko barabategura kugira ngo bamenye ko hari ingorane nyinshi zibarindiriye mu buzima: abansi, ingwara, urupfu n’ibindi.

Mwe n’ayo mazina rero aragwiriye mu miryango ndundi. Uzokumva ba Rurahinda, Ndarurinze, Ndimubansi n’ayandi nk’ayo.

Nta wobideha, ingorane ziragwiriye mu gihugu kandi zizokwamaho. Inzankano ni nyinshi mu miryango, aho abari bategerezwa gukundana usanga badacana uwaka bapfa amatongo canke ayandi matungo. Uwuteye imbere aho kumushigikira benshi bamugirira ishari, bati aradukiranye. Ariko none ivyo birabereye kugira bibe ari vyo dutegekaniriza abana bacu kurererwamwo? Namba na gato! Kanatsinda, abakurambere ntibabeshe bo bavuze bati “ahari abantu hama urunturuntu.”

Duhindure ivyiyumviro

Abashakashatsi bahanura ko kugira ngo umuntu amererwe neza, yokwama yiteze ivyiza. Bati iyo ugwaye ukaguma witeze ko bitebe bitebuke uzokira, ngo biratuma ukira ningoga. Iyo uri mu bukene bw’akazi, ariko ukagumana umwizero uti “nta mvura idahita akazi nzoteba ndakaronke”, bituma ugira inguvu zukuguma urondera, mbere bigatuma uronka ako kazi bidatevye. Ariko iyo uguma widoga ngo “abize bize kera, jewe nta kazi nzopfa ndonse”, bituma utagira inguvu z’ukukarondera, bigatuma atako uronka nkuko nyene atako witeze.

Ni vyiza rero ko Abarundi botegura abana babo kwama biteze ibintu bizima, kugira amagara meza, abagenzi benshi kandi beza aho kubategurira ingorane, urwanko, abansi  n’ibindi.

Nimba twemera koko ko izina ari ryo muntu,  ni vyiza ko umwana wipfuriza ivyiza umuha n’izina ryiza.

Est-ce que vous avez trouvé cet article utile?

Partagez-nous votre opinion

Les commentaires récents (1)

  1. Vyukuri abavyeyi barakwiye gusezerera iyo ngendo kuk iter imitima mibi abana bigihugu aho kubita amazina y’urukundo azobafasha kwiyumvanamw neza nabandi