article comment count is: 1

Burundi : leta ntishoboye gutanga akazi, ariko yofasha urwaruka kukitunganiriza

Nta wuyobewe ko ubukene bw’akazi ari ingorane ihanze urwaruka rwo mu Burundi muri rusangi. Ariko ivyabaye ejo bundi mu migwi ijejwe gutunganya amatora mw’ico gihugu, vyatumye Korineza Eddy yiyumvira ko leta itokura akarenge burundu mu vy’ugutanga akazi, ahubwo ko yofasha abagakeneye mu bundi buryo.

Inkuru y’inkuba ngo woyibaza uwo yahushije. Nta minsi myinshi iheze umurwi ujejwe gutegura amatora (CENI) umenyesheje ko ushaka kwakira abazokoreshwa muri rusansuma rw’abazokwitabira amatora y’ibwirizwa nshingiro hamwe n’ayo mu mwaka wa 2020. Nahimana (yahinduwe izina), umwe mu bagize umugwi utunganya ayo matora ku rwego rw’ikomine imwe yo mu ntara ya Bururi, ni we yigana ingene barengewe n’ibitigiri vy’abasaba kuzokora urwo rusansuma. Ati: “mu bantu batarenga mirongo icenda baba bakenewe, twarashoboye kwakira abababa ibihumbi bibiri. Muri abo rero vyaba bigoye gucagura”.

Hari rero abidoga ko hakoze aka mwana wa mama mu gutanga ako kazi. Kandi ivyo Nahimana ntabihakana, ariko akabisigura ati: “ako ko urumva ko katobura, kuko nko muri abo wasanga umugambwe kanaka wazanye igitigiri kingana gutya n’abandi bategetsi bandi gurtyo.  Ariko uko nabibonye, ntivyari gukunda ko baronka bose. Twaca twifuka mumaso, nk’umwe tukamuha babiri, gutyo gurtyo. Eka na twebwe wasanga dufise abagenzi kandi bose bipfuza ko twobafasha bakabamwo. Nticari igikorwa coroshe. Mbere jewe vyarashika nkanyegera ku kwirinda ko bambona. Akenshi iyo ata bikorwa bihari, naca nimanukira i Bujumbura, nkazoduga buca dukora, kandi duhejeje nkaca nisubirirayo”.

Bukeye kabiri, umugwi utunganya amatora ku rwego rw’igihugu (CENI) wongera guhamagara abipfuza kuzokwandika ku mashine ibizoba vyavuye muri iyo rusansuma.  Ntahonkiriye, umwe mu bagiye gusaba ako kazi, yagiye kwiyandikisha asanga umurongo ntiyowitura, aca arabivamwo. Agira ati: « naratangaye cane mbonye abantu bariyo. Nari nzi ko baza kuba ari bake kuko iryo tangazo ryari rimaze akanya gato rivuzwe. Ariko nokumenyesha ko kuva mu gatondo gushika isaha icumi n’imwe z’umugoroba tutari bwashikirwe, ari ukwiyandikisha gusa. Maze kubona ingene niriwe ntonze kandi sinshikirwe hakiri ku munsi wa mbere, vyatumye ncika intege zo gusubirayo bukeye kuko nabonye ko amahirwe yo kukaronka ari ku rushi. »

Ahubwo mbere leta yofasha urwaruka kwitunganriza imirimo

Muri make, mbona ko ubwinshi bw ‘abarondera akazi ari kimwe mu ngorane zituma n’akabonetse gaca gatangwa mu nzira zitari nziza. Kugirango ico kibazo gihere rero, nkagira nti harakwiye gushirwaho ikigega co kubashigikira mu migambi baba batunganije, canke leta ikabashigikira mu gushiraho amashirahamwe, aya nayo akaba afise amahigwe menshi yo guhura n’ababata mu nda mu gutunganya imigambi y’iterambere.

Est-ce que vous avez trouvé cet article utile?

Partagez-nous votre opinion

Les commentaires récents (1)

  1. Murakoze cane.urwaruka ruri mu Bukene butagira izina ariko vyose birashobora guhera rugiy hamwe Kandi rugashigikirwa ata ka mwana wa mama.

    Ubundi hoho bitabay uko Uburundi burashobora kugenda akagirire.
    Ndabashimiye cane Kuvyo mutugezaho.