article comment count is: 0

Akabanga gatuma mu bunywero bumwe botsa inyama nini ahandi naho ntonto

Mu bunywero bwo mu gisagara ca Bujumbura, muramaze kubona ko hari aho usanga mushikake zizimbutse canke ugasanga intongo ari nini kurusha ahandi. Ivyo rero ugasanga ntibiturutse kuko hari itandukaniro hagati y’ubunywero bw’abifise n’ubw’abatishoboye. Muti none ivyo biva kuki ? N’izihe ngaruka bishobora kugira ? Hari umukunzi wa Yaga yaduciriye agace.

Ejo bundi nagorobeje mu kirabo kimwe co muri karitiye ya Buterere n’abagenzi turiko twivuna akanyota twongera duterama. Ni ho umwe muri twebwe yashaka kutwokeshereza ka mushikake. Abo twari kumwe bose bishurira rimwe bati: « Sigaho! Reka dusimbire ahari aho mu Kamenge !»

Twarahagurutse turagenda, turokesha za nyama. Tugihindura akabare, nagira ngo ni kugira tuje aho botsa neza kurusha aha mbere. Nasanze ahubwo ari aho botsa nini gusumba ahandi. Mpora ndibaza igituma hari iryo tandukaniro, mu gihe ubwo bunywero bwose biboneka ko bubayabaye, atari vya bindi ngo aka ni akagenewe abafise amikoro menshi, kariya nako ni ak’abafise make. Umwe mubo twari kumwe niho yambwira ati : « Ng’iki ico ngaha bahakundira: ni hake mw’iki gisagara woronka inyama nini nk’iyi». Ndetse agirako anandangira ubundi bunywero bumeze nk’ubwo aha mu gisagara.

Ivyo vyose bivana n’amacuniro

Haheze iminsi, narasubiyeyo, maze ndabaza umuyangayanga waho igituma agira intongo nini gusumba ahandi. Uwo yanyishuye ati : « Arya makinga uhora ubona ahetse inyama amanukana ibarabara rya Bujumbura-Bugarama, akenshi aba avuye ku macuniro y’i Mubimbi. Kuva icuniro rikuru rya Kigobe rija mu minwe y’abigenga, twaciye twigira mu yandi macuniro azimbutse nka za Mubimbi na Muzinda kugira ntidutakaze abakiriya kuko ni yo azimbutse ».

Umwe mu batwara izo nyama ku makinga twayaze yaravyemeje anongerako ati : « Hari igihe bantuma hagati mw’ikaritiye nkasanga bahabagiye ata n’umuganga yazipimye, canke ugasanga nk’inka canke intungwa igwariye kw’iraro bayisonze kugira ntibahombe, nkashika manukana mu gisagara izo nyene ». Naho biri uko, itegeko nshikiranganji ryo ku wa 2 Nzero1949, rigenga icuniro rikuru rya Bujumbura, ritegekanya ko iryo cuniro ari ryo ryonyene rirekuriwe gutanga inyama mu gisagara ca Bujumbura.

Amakenga

Mbabazi Hubert, umuhinga mu vy’amacuniro ndetse akaba arongoye icuniro rikuru ryo mu Kigobe agira ati : « Kuba izo nyama zo ku macuniro yo mu binywabi zidapimwa n’abaganga babinonosoye, twibutse n’akaranda k’ingwara gahitiye mu ntungwa, bishobora kubangamira amagara y’abazifungura ». Aho rero tukamenya ko hari itegeko 100/177 ryo ku wa 9 Mukakaro 2013 rishinga amategeko yerekeye ukugenzura ko ibikoko n’ibifungurwa bibikomokako bitabangamira amagara y’abantu.

Ku bwanje rero, harakwiye gusubirwamwo itegeko rigenga icuniro rikuru rya Bujumbura kuko rirashaje. Hakugururwa ayandi mashami y’iryo cuniro rikuru, ndetse hakanashingwa ikigo co kugenzura ico gisata c’amacuniro mu ntumbero yo kugwanya ayo mu binywabi. Hamwe bitogenda gutyo, umunsi hadutse akaranda gakomoka kuri uko gufungura izo nyama z’intungwa zibazwe hadakurikijwe amategeko, kazohitana abatari bake.

 


Soma kandi : Kirundo: “kurya umugwazo” birabangamiye abarimyi batari bake

 

Est-ce que vous avez trouvé cet article utile?

Partagez-nous votre opinion