article comment count is: 0

« Umugabo si urucumu » : kuki amakungu arinda kudufatira ibihano ?

Naho nyene ba sokuru bagendera ibanga ry’umwumvikano nugutatura amatati bidaciye mu nguvu, « biboneka ko Abarundi ba kino gihe dusa nk’aho twatakaje ako karanga keza ». Thierry Nijimbere akabona ko bitaboneka neza kuba turindira ko amakungu adufatira ibihano kugira dushobore kwicara hamwe ku matati atwega.

Kera ba sokuru baragira bati: « ahari abantu hama urunturuntu » , bakongera bati : « ahari abagabo ntihagwa ibara kandi inama isumba ingimba ». Aho hose baba bashaka gusigura ko iyo hari abantu barenga umwe bari n’ico bahuriyeko, ni ngombwa ko hashobora kwaduka ukutumvikana, ari yo matati. Ariko, ukuja inama bigategerezwa kwama bibaranga, maze umwumvikano ukiganza.

Kuba hari amatati amaze imyaka ibiri hagati y’ubutegetsi n’abatavuga rumwe na bwo, mbere icizere c’uko yoba ari hafi gutora umuti kikaba ari gito cane, vyoba bisigura ko akaranga k’ugusubiza hamwe katakaye mu Barundi?

Si ngombwa ngo amakungu arinde gusukamwo mabisi

Ugufatirwa ibihano biboneka ko biriko biraba nk’akamenyero kugira Abarundi bashobore kuja hamwe ngo baganire ibijanye n’amatati bafise. Vyagenze uko mu myaka ya mirongo icenda, kandi n’ubu nyene bisa n’ibiriko bija mw’iyo nzira nyene.

Ikibazo umuntu yoheza akibaza ngaha rero ni “mbega bwa bugabo ba sokuru baturaze bwagiye he? Kanatsinda barayamaze ngo “umugabo si urucumu”. Bisigura ko ubutore bw’umugabo butagaragarira mu kwitwaza igikenye canke ingimba, ariko burangwa n’umwumvikano, ugushira imbere inama n’ingingo.

Ikibabaje ni uko umengo uko imyaka ihera ni ko dutera dusubira inyuma ku ntambwe twari tugezeko ku bijanye n’iteka hamwe n’itekane vy’igihugu, ariko ivyo vyose ubu bikaba bisa nk’uko ari ubusa mu gihe tunanirwa n’ukwegerana ngo dutunganye ibidutandukanya nka bene mugabo umwe koko.

Ikibi ku mugabo si ukurwa, ni uguherayo

Wa wundi ati « warahabishijwe ariko ntiwahababuka », nanje ndizera ko twaguye muga tutahezeyo, nkagira nti biracashoboka.

Aho ibintu bigerereye uyu musi, amatati ari mu Burundi asigaye umengo yega buri murundi wese, bivanye n’ukugene abanyepolitike bitwaye mu kubiba imbuto y’ukutumvikana mu basangiye igihugu.

Naho biri uko, abari imbere bobo barahari, ari nabo mbwira hano ko bari bakwiye kwikubita agashi, bakibuka ko kino gihugu tugisangiye twese ata ho tuzoshirana, noneho bakicarana bakaganira bashira imbere ineza y’igihugu.

Nayo ahandi ho, ni ko baragerageza guhenda ababayoboka ngo umwansi ni kanaka, abandi bati ni kanaka, ariko hari igihe abanyagihugu bato bato bazoruhishwa n’ivyo binyoma, baheze binube bene kubabesha.

Est-ce que vous avez trouvé cet article utile?

Partagez-nous votre opinion