article comment count is: 0

Ubukene bw’ibitoro mu Burundi: ni kuki abategetsi badashaka kuvugisha ukuri?

Abarundi baramaze ukwezi kurenga mu ngorane z’ubukene bw’ibitoro. Iruhande y’ingingo zitandukanye zigenda zirafatwa mu ntumbero yo gufasha abanyagihugu gusangira bike bihari, abategetsi batandukanye baratanga insiguro z’ubwo bukene. Ndayishimiye Déo akakira izo nsiguro nk’ibinyoma bikoreshwa mu mayeri y’abanyepolitike yo guhuma amaso abanyagihugu.

Haraciye ikiringo kirenga ukwezi, Uburundi buhanzwe n’ingorane z’ubukene bw’ibitoro. Ubukene bumeze nk’uko biri mw’iyi misi ntibusanzwe, kuko ataho vyari bwakaboneke ko ibitoro bishobora kumara ikiringo c’ukwezi ari nk’umuzi w’ibuye.

Igiteye agahinda kikanasongera isibe, abajejwe gutora umuti w’ibibazo nk’ivyo, ari nabo bategetsi bacu, ntibashaka kuvugisha ukuri mu kumenyesha Abarundi aho ingorane zihagaze.

“Ikinyoma kimara umusi ntikimara umwaka”

“Nta bukene bw’igitoro buhari, ahubwo ni uguteba mu kubishikana hano mu gihugu gusa”, uko ni ko umuyobozi ajejwe ibijanye n’ibitoro mu bushikiranganji bw’amasoko ntanganguvu yishuye, igihe ikinyamakuru Iwacu camubaza inkomoko z’ubukene bw’igitoro bwibonekeza ku rubuga. Hari igenekerezo rya 17 Ndamukiza 2017. Uwo mutegetsi akaba yongeyeko ko ingorane zose zituruka mu kigo kijejwe kwegeranya amakori OBR, kuko ngo ni co coba cagize impanuka mu buhinga bwaco, bituma haba uguteba mu gutanga uburenganzira bwo kwinjiza ibitoro.

Si ivyo gusa, mu rugendo yagize mu ntara za Cibitoke na Kayanza kuri uyu wa kane italiki 18 Rusama 2017, umukuru w’inama nshingamateka, Nyabenda Pascal yarayiciye umurya ati: “ubu bukene bw’ibitoro buterwa n’uko igitigiri c’ababikeneye gisigaye gisumba igitigiri c’amaritiro cinjira mu gihugu ”.

Muri ivyo vyose, ikibazo mpeza nkagira ni kimwe : ni kubera iki abategetsi bacu badashobora kutubwira imvo zumvikana ziteye umubabaro nk’uyu Abarundi ?

Kanatsinda, ubuyobozi bw’ikigo OBR bwaramiriye kure ivyo bwagirizwa n’ubushikiranganji bw’amasoko ntanganguvu. Vyongeye, ntivyumvikana ko umukuru w’inama nshingamateka ashobora gushikiriza ngo « abakeneye ibitoro basigaye ari benshi gusumba ibitoro bihari », nk’uko womengo nta bahinga bajejwe gukurikirana ihindagurika ry’isoko uko ryifashe buri mwanya. Uko kwoba ari nko gushaka kutwumvisha ko habaho umudandaza yonezerwa abakiriya biwe batariko barongerekana, ni vya bihendwabana ngo « nyogokuru ni umugore wawe ».

Ingingo z’imbonekarimwe

Haraciye hafi iyinga, ubushikiranganji bw’amasoko ntanganguvu busohoye ingingo zerekana uko ibitoro bike bihari bigiye kuza biragabanganywa. Ata n’imisi ihaciye, hari amwe mu mashirahamwe ariko aragerageza gutorera umuti ikibazo c’ubukene bw’ibitoro, rimwe ryose ku giti ca ryo.

Aho twovuga nk’ishirahamwe Viettel Burundi (Lumitel), aho riheruka kwandikira umushikiranganji rimusaba uburenganzira bwo kuja kwigurira ibitoro rikeneye mu bihugu duhana imbibe. Muri OBR naho, haheruka gusohoka itangazo risaba abakozi kwiyandikisha ku ntonde z’abakeneye ibitoro, kuko ngo hari imikebukano n’abadandaza ivyo bitoro nyene, mu ntumbero yo kworohereza abakozi bo mw’ico kigo.

Mbega umunyagihugu mutomuto wewe azohagararirwa na nde, mu gihe n’abomuvugiye batanga insiguro zitumvikana ?

Izo ngingo zirerekana ko ingorane z’ubukene bw’ibitoro zihari zitari hafi gutora umuti nk’uko bamwe mu bategetsi badasiba kuvyizeza abanyagihugu.

Ku bwanje, ukudatanga umuco ku kibazo c’ubukene bw’ibitoro buzingamitse imirimo y’abanyagihugu nka bose, mbona ko ari amayeri ya politike yo kugira abanyagihugu ntibatakaze icizere bafise ku butegetsi, ariko kandi bikantera kwihebura ko ata kiriko kirakorwa kugira ivyo bibazo bive mu nzira mu maguru masha atari ukutubesha gusa.

Est-ce que vous avez trouvé cet article utile?

Partagez-nous votre opinion