article comment count is: 1

« Kwubakana biciye mu mategeko n’iteka ku bana n’abakenyezi »

Mu ntumbero yo guhasha ingeso yo kwubaka ingo bidaciye mu mategeko, umushikiranganji w’intwaro yo hagati mu gihugu aherutse gutangaza ko abubatse bidaciye mu mategeko babwirizwa kwandikwa hatarenze muri kigarama 2017. Niyonkuru Oscar abona ko hamwe iyo ngingo yoja mu ngiro, vyogira akamaro kanini ku miryango ndetse no ku gihugu.

Umukuru w’igihugu c’Uburundi ni we akunda kuvuga ati: “iterambere ry’imiryango ni wo mushinge w’iterambere ry’igihugu. Iyo bishitse imiryango ikagira ikibazo, n’igihugu ntigisigara inyuma”.  Kukaba nka ko, icerekana ko igihugu giteye imbere, ni ubuzima ingo n’imiryango biba bibayemwo. Imwe mu ntambamyi z’iterembere ry’imiryango rero, ni ukwubakana bidakurikije amategeko. Iyo ngeso iribonekeza cane mu Burundi n’aho nyene itemewe n’amategeko.

Abana n’abakenyezi boba bagiye kwiruhutsa ?

Si ivy’imbeshere, amatati yo mu miryango aragira ingaruka mbi  canecane ku bakenyezi n’ibibondo.

Evelyne, umukenyezi akora akazi ko gufasha abubatsi muri karitiye ya Gihosha mu gisagara ca Bujumbura arashinga intahe ati : « mvuka mu ntara ya Kayanza, abavyeyi banje batandukanye mfise imyaka itanu. Naciye nja kuba kwa sogokuru avyara mawe akaba ari na ho nakuriye. Igihe abo twangana batangura ishure, jeho sinagize ayo mahirwe kuko mawe yari akenye cane, ntiyashobora kundihira ivya nkenerwa. Maze gukura, nahavuye ndonka umugenzi andangira akazi mu gisagara. Nibaza ko iyo naronka abavyeyi babanye neza, kumbure nari kuja mw’ishure maze nkagira ubuzima bwisununuye gusumba aha».

Wa wundi ngo « uwarushe ntaruhuka », Evelyne nawe yahavuye arwa mu vyago bimwe nka nyina wiwe, mu bukumi bwiwe, yarakundanye n’umusore, uno na we ahava amutera inda. Ni ko rero gufata ingingo yo kwubakana bidaciye mu mategeko. Bamaze kuvyarana umwana umwe gusa, uwo mugabo yaciye amuta mu nzu n’umwana arigira. Ubu abayeho nabi cane, ategerezwa gukora ibikorwa biruhisha cane kugira abeho be n’umwana wiwe.

Iyo ngingo igiye mu ngiro yohindura ibitari bike

Ivyashikiye Evelyne, birashikira n’abandi benshi. Mu bisagara bitandukanye, haraboneka abana basegerereza kugira baronke icorirenza. Mbere, hari aho usanga barikumwe na ba nyina babo. Kenshi, be n’abo bana baba bahunze imiryango yabo kubera umubano mubi uri hagati y’abavyeyi.  

Ukwubakana bidaciye mu mategeko rero bikwega ingorane nyinshi, kuko na none usanga mwe n’iyo miryango ata bukomezi ifise. Vyongeye, iyo bishitse hakaba ukutumvikana na bukebuke mu muryango, aho kwicarana bakayaga ibibagoye, iba intango yo kwahukana kuko biba vyoroshe cane.

Ariko, iyo abubakanye babanje guca imbere y’amategeko, ivyo bituma urugo rwabo rukomera, bakubahana, mbere ubuzima na kazoza k’ibibondo bikaba bikingiwe.

Ku bwanje rero, iyo ngingo y’umushikiranganji hamwe yoja mu ngiro bikwiye, naho nyene bitorangiza ingorane zose ziri mu miryango ijana kw’ijana, ndabona ko vyohindura ibitari bike.

Est-ce que vous avez trouvé cet article utile?

Partagez-nous votre opinion

Les commentaires récents (1)

  1. Mur ukundo umuntu arigeng ategerezw kwubakane nuwo wipfuza atumvirij amabwir yabantu.ivyubwok ntagacir umuntu yobiha ahubw vyorandurwan n imize.gutyo abakundany bibanir neza,ntamuntu abacishamw ijish.Imana nay ico ihezagra ahar imivumo hakaja imigisha