Photo d'illustration - source
article comment count is: 0

Abigisha bo mw’ishure shingiro bati : « Ubu leta ni kora ugomba »

Ingingo yo gushwiragiza abigisha igiye gukora ku miryango itari mike. Bamwe n’abandi mbere bakabona ko leta itabiyumviriyeko mu gufata iyo ngingo. Ndereyimana Félix akaba agira atuyagire ingaruka z’iyo ngingo.

Haraciye imisi mikeya, mu Burundi hahitiye uruyogoyogo rufatiye ku ngingo zijanye n’inyambaro igiye kuranga abanyeshure bo mw’ishure shingiro. Izo ngingo zikaba zafashwe n’ubushikiranganji bujejwe ivy’indero. Hagati aho rero, hari ingingo zariko ziraja mu ngiro ariko zitavuzwe cane: izo gukwiragiza abigisha aho badakwiye. Bamwe bakanakoresha irivuga “ gushwiragiza”.

Naho nyene iyo ngingo ari nziza, na cane cane ko igamije gushikana abigisha aho bakenewe, izaniye ibihe bitoroshe imiryango yabo, yakozweko n’iryo shwiragizwa. Noneho bamwe mu bigisha bakaba bihebuye.

« ukugaheba canke ukugakora, vyompi ni bimwe »

Ndikuriyo Berenarudo (yahinduwe izina) yahora yigisha kw’ishure rimwe ryo mu gisagara ca Gitega. Ubu yimuriwe muri komine ya Mutaho, aho bizomusaba ko yimuka, akaja kubayo kugira ashobore kubandanya akora umwuga wo kwigisha.

Ivyo biri uko mu gihe uno yari asanzwe afise n’iyindi mirimo yisumamwo, ngo bikunde ashobore gutunga umuryango. Akagira ati: “karya gashahara ka leta ntigakwiye kugira mbesheho umuryango wanje. Noneho bahejeje kundungika kure y’aho nahora nisumamwo, nkibaza ingene bigiye kugenda”.

Nineza Divine (yahinduwe izina nawe nyene), umwigisha yakozweko co kimwe na Ndikuriyo Berenarudo, ati “nagerageza kwiyungunganya mu rudazwa kuko urya mushahara baduha utombeshaho n’umuryango wose. Noneho ubu baravyunyuye, kuko bizoba ngombwa ko dupanga amazu abiri n’umucance wanje, ntituramenya nimba abana nogenda ndabajanye canke nobasigira umugabo. Ico bikoze, iyi ngingo isa n’iyo kunkura muri ako kazi, kuko n’ubundi ije kugoza ivyari bisanzwe ari amananiza”.

Bompi rero bagahuriza hamwe bati “iyi leta isigaye ari kora ugomba”, kuko babona ko itiyumviriye ku buzima bw’ingo n’imiryango yabo mu gushira mu ngiro iyo ngingo.

Iyo ngingo ikeneye imperekeza

Biragaragara ko ubuzima bw’ingo n’imiryango vyakozweko n’iyo ngingo yo gushwiragiza abigisha butashizwe imbere mu kuyifata.

Hano rero, umuntu yokwibaza ingene umwigisha atumva amerewe neza azoshobora kwigishanya ishaka n’ubwira. Kanatsinda, azoba ariko ateza imbere abana ba Barundi, mu gihe kumbure abiwe batabayeho neza, noneho bihave bimutuma gukorana umutima mubi.

Vyongeye, iyo ngingo igiye kwongereza ivya nkenerwa mu kubaho kw’imiryango imwe imwe, ariko ntaho biboneka ko n’agashahara bahabwa kagiye kwongerezwa. Muri iyo miryango rero, ubu umugore n’umugabo bagiye kurara kubiri, biyunguruze ugutandukanye, bateke inkono zibiri. Ubwo ntibizohava biturukamwo ya ngeso y’uguharika?

Niko, hari imiryango yindi yari isanzwe ibayeho muri mwe n’ubwo buzima. Ariko ivyo ntibisigura ko babunezererewe canke borohewe nabo nyene. Kumbure nabo bagendana intuntu mu mutima, biyumvira bati “iki gikombe kizoturengana ryari ?”

Ku bwanje, twese turakeneye iterambere ry’Uburundi, ariko twese ntidushobora kuba incungu z’igihugu . Noneho umwe wese akwiye kugeregwa uko bibereye. Nkaheza nkasaba ko, inyuma y’ugushira mu ngiro iyo ngingo, leta yoca yicarira ikibazo c’abo Barundi izoba yakozeko.

Est-ce que vous avez trouvé cet article utile?

Partagez-nous votre opinion