article comment count is: 1

Urwaruka ruriteguriye kwitunganiriza imigambi ?

Muri ino minsi, haribonekeza ikena ry’akazi, na cane cane mu rwaruka hirya no hino mu gihugu. Ariko kandi, Leta yarafashe ingingo zogushira no mu nyigisho zo mu mashure ibijanye n’ukwitunganiriza imigambi. None urwaruka vy’ukuri ruriteguriye kwitunganiriza imgambi ya rwo kugira rwiteze imbere ? Yves Iradukunda aratuyagira ukwo abona ibintu vyari bikwiye kugenda.

Mu gihe ata wundi muti ushoboka wogerageza kugabanya ukubura akazi mu Burundi atari uko urwaruka, na cane cane ruheza amashure yaba ayisumbuye canke za kaminuza, atari ukwijukira  ukwishingira amashirahamwe, muri ico gisata haracari intambanyi zitari nke. Mu rwaruka tumaze kuganira rutari ruke, baranyeretse ko bigoye kugira ico bokora. Mu ngorane bashira imbere hari ukutagira uburyo bwo gutangura. Hariho kandi n’amakenga ko n’uwogira ibakwe akaronka uburyo atabona neza umugambi yoshira imbere kuko ashobora gutangura agaca ahomba maze atahandi yosubira gukura umutahe. Ivyo rero bimeze ukwo mu gihe amabanki atabaronsa ingurane kuko batagira ingwati.

None urwaruka rubuzwa n’iki gushinga amashirahamwe ?

Umuntu avyihweje, ingorane zijanye n’uburyo ni vyo zirahari ariko hari n’izindi ntambanyi zitarinke. Mu gihe gushika uwu munsi Abarundi tutaragira umuco wo kubona ko hariho izindi nzira zo kuronka ubuzima biciye mu kwishingira amashirahamwe tutabanje gusaba akazi Leta, biracagoranye.

Mu bindi bica intege urwaruka n’ukwo abasanzwe bahimiriza abandi ngo ni bishingire amashirahamwe na bo usanga  akenshi atayo bafise kandi bobo bafise n’uburyo. Benshi bagaca babifata nka wa mugani wo mu kirundi uvuga ngo « so akwanka akuraga ivyamunaniye ».

Inyifato ibereye urwaruka rw’ubu

Ariko rero, naho biri ukwo, urwaruka turakwiye kujana n’ibihe, tukamenya ukwo dushobora kwibeshaho mu kwironderera ubuzi. Ntitwari dukwiye kwama dufatira akarorero ku bo vyananiye gusa, ahubwo ahanini tukisunga ababishoboye. Hanyuma rero, n’abo vyananiye ntitwobashira kure. Ahubwo na bo nyene twobiyegereza tukababaza aho bananiriwe kugira natwe dufate ingingo zibereye tubizi. Kandi twebwe nk’urwaruka turafise vyinshi twokora. Aha novuga ko ubwa mbere urwaruka rwose uno munsi ruriko ruriga rwotangura kwiyumvira ico ruzokora ruhejeje amashure.

Ivyo vyofasha kuko abenshi turinda duheza amashure twiyumvira akazi ka Leta. Ariko twaheza tugasanga ivyo dushikiyemwo ntibihuye na gato n’ivyo twiyumvira. Kubera ivyo, umunyeshure wese yoshira mu mutwe gutangura gutegura ico azokora ahejeje amashure. Ivyo na vyo mu kubikora n’uko yotangura kurondera iciyumviro c’umugambi abona yokora, akiga amahera bimusaba hama agatangura kuraba inzira ashobora gucamwo gushika umugambi wiwe utangure.

Ico Leta yoterera

Ariko naho urwaruka rufise vyinshi rwokora, rurakeneye gushigikirwa na Leta. Uravye aho igihugu kigeze mu bijanye n’ibura ry’akazi, tukaraba  n’umurindi turimwo mu bijanye n’ibitigiri vy’abaheza amashure, Leta yari ikwiye gushiraho politike yo kugwiza kazi. Ivyo vyoca mw’ihimirizwa ry’urwaruka rukaroswa inyigisho zikwiye kubijanye no kwishingira amashirahamwe, nomugutunganya imigambi yabo. Ivyo bigakogwa n’inyuma y’amashure.

Maze rero, kugira ivyo vyose bikunde, Leta yoshiraho ikigega co gufasha urwaruka kugira baronke ingurane vyoroshe. Iruhande y’ivyo, kugira urwaruka ruhurumbire kwikorera imibambi, Leta kandi yokura amakori ku rudandazwa rw’urwaruka nk’ikiringo c’imyaka itatu.

Est-ce que vous avez trouvé cet article utile?

Partagez-nous votre opinion

Les commentaires récents (1)

  1. Ndashimy can kuburyo weho utwiyumvirako ukagir icushikiri, kuruhand rw’urwaruka no kuruhande rwa Leta. Na canecane, Leta yobanza ikihoza gato gutoza ikori kumunt ataramara igihe kininiy atanguy umugambi wiwe. Murakoze.