article comment count is: 0

Umusuma agumana agateka ka kiremwa muntu !

Mu gihe abatari bake bababazwa n’ubusuma bwama bwakozwe aho baherereye canke bukabakorerwa, benshi baripfuza gufata umusuma kugira bishobotse bamwihanire vy’akarorero. Ariko rero naho biri ukwo, Egide Nikiza wewe abona ko umusuma agumana agateka ka kiremwa muntu none adakwiye gukubagurwa igihe afashwe. Aratuyagira ivyo yabonye mw’isoko ya Ruvumera !

Hari ku wa gatanu, italiki 30 Nyakanga. Nariko ngenda mw’isoko iri muri zone Buyenzi, aho benshi basanzwe bazi kw’izina rya Ruvumera. Hari ink’igihe c’isaha zitatu n’igice zo mu gitondo. Bugingo nsa n’uwugomba ashike hafi y’ubwinjiriro bw’isoko, nakiriwe n’urwamo rw’abantu benshi. Umuntu yari kwibaza ko ari inzuki zashwaye mw’isoko. Naregereye ariko ntinya, na cane cane ko ntari nzi ibiriko biraba. Nabona abantu b’abagabo n’imisore gusa. Naregereye kugira ngo ndabe uwo mbaza ivyo ari vyo. Ico numva gusa, rwari urwamo rw’uwuboroga. Ngize ngo mbaze uwahashitse imbere yanje, yambwiye ko ari uwufashwe ariko ariba. Ndamubajije igituma bariko bamukubita nk’izoka, yanyishuye ko yafatanywe itonga. Nanje nti none nta n’abomuvugira, maze akabona kuyanyaga. Uwundi nawe yansubije ko n’uwonavyubahuka, yohava aca akubitirwa hamwe nawe kuko bokwibaza ko ari mugenziwe.

Ngo inkuru y’imbarirano irutwa niyo wiboneye. Sinashizwe naregereye kugira ngo nirabire vyukuri ko isinzi riraho ryoba rikoraniye ku muntu umwe. Ivyo nabonye ni akamaramaza. Umwe wese yakubita wa musore ukwo ashatse n’aho ashatse. Wamengo vy’ukuri si kiremwa muntu afise uburenganzira bwo kubaho. Uri abamukubita ibipfunsi mu gikiriza, uri abamukubita amakofe, uri abamukubitisha inkoni mu mutwe no mu mugongo, eka ntiworaba. Nta n’inyamiramabi zari hafi ngo zimukingire.

Ikibabaje n’uko n’abantu twari aho twasa n’abirorerera twese. Bamwe bari bishwe n’ubwoba, babuze ico bavuga. Abandi na bo baritwengera. Nanje, jenyene, ntaco nari buvuge. Bari guca banjaniranya. Aho nari mpagaze, nari numiwe. Wamengo ni jewe ndiko ndakubitwa. Kuko nabona umengo uwo musore ntashobora kuramuka. Nta tuguvu yari agifise. Harageze igihe inkokora ziracika, no kuboroga birahera. Yaguma avirirana mu mutwe hose. Umutima wanje wari wuzuye ikigongwe, intuntu n’amaganya. Nkaguma nibaza niba vy’ukuri umuntu akwiye gupfa ukwo ngo n’ukwo yafatanywe itonga. Ivyo bibazo vyose naguma nibaza ntanyishu nabironkera.

Ukwo uwo musuma yarokotse

Naramaze umwanya ndorera ayo mahano uwo musuma yariko arabona. Bugingo ntanguye kwibwira ko nohava kugira ngo ntahave acikana mbona, haciye haboneka uwuhagarara rugabo. Uwo muntu niwe yagerageje kubaza igituma umuntu ashobora gukubitwa ukuraho n’isinzi ry’abantu. Ariko ntiyashotse yumvirwa. Amaze kubona ko atari aho gutuma umwana, yahavuye amuhagurutsa mu ntumbero yo kumufasha kuyanyaga. Yahavuye amwirukankana naho yari yasinzikaye kuko uwo musuma yiruka yandara cane. N’ubwo vyahavuye bikunda ko yigobotora, bamwe mu bari bafise inkoni bagumye bamwiruka inyuma kugira babandanye kumukubita. Ariko wa muntu yamutabara akaguma yamama hanyuma barateba baramuva inyuma.                                

Impanuro notanga kuri bose

Umusuma afashwe, no mu gihe yoba yafatanywe itonga, nashirwe imbere y’ubutungane. Umusuma agumana uburenganzira bwo kitwa umwere igihe cose intahe iba itaramwokera nk’ukwo bisanzwe k’uwuba yagirizwa icaha wese. Kukaba nkako, amategeko agenga igihugu cacu arihanikiriza ukwihanira. Ubuzima bwa kiremwa muntu ni katihabwa, nitubwuhahe… !

Est-ce que vous avez trouvé cet article utile?

Partagez-nous votre opinion