article comment count is: 0

Ni gute twokoresha umwanya wacu ?

Mu gihe abantu banshi, na cane cane abakiri bato, usanga bakoresha umwanya wabo uko bishakiye maze imigambi yabo myinshi ikabapfana, Laude Complis Iradukunda asanga akenshi biva ku ndinganizo mbi ya bamwe n’abandi. Niho ahera agatanga impanuro z’uko twotunganya ibikorwa vyacu vya minsi yose kugira ngo dutere imbere mu buzima bwacu.

Nta kintu kibishe nko kubura umwanya wo gukora ico wakunda canke kwama uhindagura ivyo uriko urakora mbere rimwe na rimwe ukanabesha bamwe kubera ukutamenya gutunganya ivyo urimwo. Umuntu uko agenda arakura niko amenyana n’abandi, akagiranira imigenderanire myinshi n’abandi bantu. Iyo yagize umwete mwinshi, aratera imbere mbere n’akazi kakiyongera agafatirwa cane. Rimwe na rimwe umuntu agasanga yibagiye incuti n’abagenzi biwe kuko atakibaronkera umwanya. Canke nk’umunyeshure ugasanga yama ataha arushe, akanya aronse kakaba ako kuruhuka, ibindi vyose vyerekeye imigenderanire, kwinonora imitsi canke n’utundi tuntu yokwikorera ku ruhande ugasanga yabiburiye umwanya kandi yarabifise ku muzirikanyi. Maze kubera ugushaka gukora nya dukorwa ugasanga umuntu yipfuza amasaha mirongo ine n’umunani ku musi. Ariko rero ubiravye neza, usanga kuri benshi biva kw’itunganywa ribi y’umwanya wabo.

Ukwo benshi bakunda kwigenza

Abantu benshi barimenyera ugasanga umwe wese ariko avuga ngo « nzobikora ejo». Canke akavuga ngo « nta mwanya w’ico kintu uhari » kandi hari naho muri uyo mwanya usanga yiyicariye ataco ariko arakora. Aho naho tutavuze igihe uwo mwanya uherera mu bitagira akamaro mu nyuma akidoga ko yabuze akanya k’ibindi vyari nkenerwa.

Ico dukwiye kumenya coco n’uko umwanya utakaye utagaruka kandi uwushaka umubira abira akuya. Hari naho dusanga n’ivyo twashaka gukora vyarataye igihe. Notanga akarorero nko k’umuntu yipfuza guta ibiro kubera avyibushe cane. Atisuzumye ngo abikore ku mwanya ku mwanya, azosanga yarageze ku biro vy’umurengera kandi bizomugora kwonda niyo azoba avyipfuza cane. Ikintu cose cari gikwiye gukorwa ku mwanya waco.

Umwanditsi w’umufaransa yitwa Jean-Jacques Rousseau niwe yanditse ati: «Twidogera ibiriho ubu kubera twicuza ivyahise». Kugira rero twirinde kuyora twasheshe, kugira tugire ico twimariye n’ico tumariye abandi, ni twame twibuka ko umwanya atari wo uturondera kandi ko atari ikintu tuzokwama dusanga kiturindiririye ahantu. Umwanya ni nk’umuravyo mu kunyaruka, umwanya ni nk’urume. Umwanya uraronderwa, umwanya uratunganywa.

Twikubite agashi, twitunganye neza

Twige rero gutunganya umwanya wacu duhereye mu tuntu duto duto mbere bibe na ngombwa ko tugira n’urutonde rw’ibikorwa tugendana maze rudufashe kwibuka umwanya w’igikorwa icarico cose. Duhejeje twandike na ryari ibi canke biriya bizoja mu ngiro. Aho naho twobanza kuraba igisumba ikindi n’umwanya gitwara maze tukirinda ibindi bidufatira mu nzira bitubuza gukora ico twiyemeje naho bavuga ko atawubura ibimugora.

Est-ce que vous avez trouvé cet article utile?

Partagez-nous votre opinion