article comment count is: 4

Duteze imbere abavuza imiti y’ikirundi

Mu Burundi, mu gihe abatari bake bacitiranya abavuzi bakoresha imiti y’ikirundi hamwe n’abapfumu mbere ugasanga bamwe barabigiriyemwo n’ingorane, Renovat Ndikumwenayo aratubwira ko abo bavuza imiti y’ikirundi atari abapfumu canke abafyitirizi bakunze guhenda abantu ngo baravura indwara z’ikirundi. Muri abo bavuza imiti y’ikirundi, harimwo benshi bakwije amategeko kandi bavura indwara zigakira.

Kuva kera na rindi, imiti y’ikizungu itaraza, abarundi barivura bakoresheje imiti y’ikirundi kandi bagakira neza. Nta n’umwe yokwirengagiza ko hariho indwara zidafise imiti yo kwa muganga ariko zishobora gukizwa n’imiti y’ikirundi. Aha twovuga nk’ibitega, ibirozi n’ibindi. Ariko rero hariho n’izindi ndwara zishobora kuvurwa n’imiti y’ikirundi canke imiti y’ikizungu. Uturorero ni nk’indwara y’igisukari, indwara yo mu maso bita umunyama, indwara y’ivumbuka ry’umurindi w’amaraso, n’izindi.

Birashoboka ko wivuriza mu kirundi kandi ugakira neza

Abantu benshi baribaza nimba aha mu gihugu cacu hariho abavuza imiti y’ikirundi babishoboye kandi bakwije amategeko. Ego cane abo bantu barahari. Akarorero ni nka patiri Léopold Mvukiye akorera mu ntara ya Bururi, mw’Iseminari ntoya y’i Buta.  Uwo mu patiri yize ivyigwa vy’intungamagara muri kaminuza y’Uburundi aremeza ko avura indwara nyinshi akoresheje imiti y’ikirundi. Izo ndwara zikaba ari nk’igisukari, ivumbuka ry’umurindi w’amaraso, igitigu, ukugumbaha ku bagore canke abagabo, indwara zo mu mutwe, izo ku rukoba n’izindi.

Imiti nayo ikoreshwa ni nk’iyiva ku biti vyo mw’ishamba, ku bikoko no ku biterwa. Aha twovuga nk’intete z’icamwa bita ipapaye aho abahinga bavuga ko zishobora kuvura indwara nyinshi nk’iz’amafyigo mu gufata intete indwi z’ipapaye ku munsi. Izo ntete nyene ngo zigashobora kuvura indwara y’igitigu mu gufata intete zitanu zisekuye bakazicanga n’ikiyiko c’umutobe w’indimu umurwayi akabifata kabiri ku munsi mu kiringo c’ukwezi. Baravuga ko izo mbuto z’ipapaye zishobora kuvura ingwara zo mu nda nko gucibwamwo, zigatuma ibifungurwa umuntu yihereje bihoka neza, zikagabanya ibinure mu mubiri n’ibindi.

Ariko imiti y’ikirundi irashobora kugira  ingaruka mbi nko ku mupfasoni yibungeze kuko ashobora kurwara indwara zo mu bihimba vy’irondoka zituma ashobora kwibaruka umwana ataragera. Naho biri uko, ico nticotuma imiti y’ikirundi ishirwa inyuma kuko nayo ifise akamaro kanini ku magara y’abantu. Kanatsinda n’imiti y’ikizungu itari mike iragira ingaruka nyinshi zitari nziza ku magara y’abantu mu gihe ikoreshejwe nabi.

Igikwiye gukorwa kuri ubwo buvuzi

Ukuvuza imiti y’ikirundi kurakwiye gutezwa imbere narirya biboneka ko isaba uburyo buke kandi noneho n’imiti y’ikizungu ikaba ihingurwa mu miti kama. Muti ubwo buhinga bwotezwa imbere gute ?  Bwotezwa imbere na Leta kubera ari yo ijejwe kubungabunga amagara y’abanyagihugu. Leta irashobora, kandi irakwiye, gushigikira mbere ikanateza imbere abavuza imiti y’ikirundi mu kubafasha kuronka aho bakorera hameze neza no mu kuronka ibikoresho bikwiye. Yobafasha kandi mu gushiraho imigambi y’ukwungurana ubwenge n’abavuzi b’ikizungu mbere ikanashinga ibigo vyo kunonosoreramwo ubwo buhinga bwo kuvuza imiti kama. Abanyagihugu nabo bari bakwiye kumenya ko hari indwara zivurwa n’imiti y’ikirundi ariko bakivuriza ku bavuzi bakwije amategeko ivyo bikaba vyotuma iterambere rishingiye ku magara meza ryiyongera.

Est-ce que vous avez trouvé cet article utile?

Partagez-nous votre opinion

Les commentaires récents (4)

  1. Amahoro.Mugize neza kuduha aya makuru. Besnhi turumva ko hari abavuza imiti y’ikirundi kandi bakavura neza ariko kubera ubwoba bw’abapfumu uca usanga twagombvye kuvyitiranya.
    None mwoturangira abavura ingwara z’igitigu? Mwoduha inyishu kuriyi E.Mail

  2. bite murakoze kuduha iyo mpanuro jewe ndagwaye igitigu besi ni epatite c ese izontete zipapayi uba waziretse zumye ikindi mukubivanga ntubanza kuzisekura murakoze nitwa fils

  3. Muragize Neza.Tubwire Imiti Y’ikirundi Ivura Hepatite A, B, Na C.Muzob Mukoze Kuko Beshi Barazigendana Batazizi Bakaza Kuzimenya Amazi Yarenze Inkombe Ataco Bagikiza.